Όπως ανακοινώθηκε από το τμήμα Υδροϊκονομίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης γνωστοποιείται η Παράταση Δηλώσεων για Θεμελίωση Δικαιωμάτων Χρήσης Νερού έως 17 Δεκεμβρίου 2012.

Ως εκ τούτου με τη με αριθμό οικ. 110613/14-06-2012 Κ.Υ.Α. – ΦΕΚ 1881/14-6-2012 τεύχος Β΄, δίδεται παράταση για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα υφιστάμενης χρήσης νερού μέχρι τις 17-12-2012, προκειμένου αυτοί να αιτηθούν για την έκδοση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους των μέχρι σήμερα ισχυουσών διατάξεων.