Η δημόσια δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή των μέτρων 211 και 212 για την πληρωμή των δικαιούχων εξισωτικής αποζημίωσης και θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.ΛΕ.ΓΕ.Π.) το 2012 ανέρχεται σε ύψος μέχρι 100.000.000 Ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό αφορά την πληρωμή οικονομικής ενίσχυσης δικαιούχων των Μέτρων 211 και 212 του έτους εφαρμογής 2011 (το μέγιστο ποσό για τις πληρωμές έτους εφαρμογής 2011 θα ανέλθει σε 99.000.000 Ευρώ) καθώς καν των ετών εφαρμογής 2007, 2008, 2009 και 2010 (ενστάσεις, συμπληρωματικές πληρωμές, εκκρεμότητες).

Αναλυτικά, ανά μέτρο το ποσό της δημόσιας δαπάνης κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως: Α) Μέτρο 211: μέχρι 60.000.000 Ευρώ Β) Μέτρο 212: μέχρι 40.000.000 Ευρώ

Σε περίπτωση εξάντλησης της κατανεμηθείσας δημόσιας δαπάνης σε ένα από τα δύο μέτρα είναι δυνατή η χρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου της κατανεμηθείσας δημόσιας δαπάνης του άλλου μέτρου.

Το συνολικό ποσό της συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 2007−2013 από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα Μέτρα 211 και 212 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2007−2013, μετά την έγκριση της τροποποίησης του με την υπ’ αριθμ. C(2012) 3475/23−05−2012 Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, έχει ως ακολούθως:

Κοινοτική Συμμετοχή Δημόσια Δαπάνη

Μέτρο 211 469.989.196 614.029.953

Μέτρο 212 176.051.001 230.006.538

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στην με αριθμό 2871/68342 κοινή υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1947/Β/15 – 6 – 2012, η οποία τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 1411/25952/05−03−2012 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Έγκριση πιστώσεων για την πληρωμή Εξισωτικής Αποζημίωσης (Μέτρα 211 και 212 του ΠΑΑ 2007−2013) έτους 2012»

(paseges.gr)