Συνεδρίαζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, στις 12:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

1. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Δικτύων αποχέτευσης στο Δ.Δ. Κολυμβαρίου», με κωδικό ΟΠΣ 372828, προϋπολογισμού 300.000,00 € (με ΦΠΑ) και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 17503/15-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
2. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Κτιρίων Υπηρεσιών Π.Ε. Χανίων», προϋπολογισμού 300.000,00 € (με ΦΠΑ) και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 17671/18-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
3. Χορήγηση 3ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας», αναδόχου «Κ/Ξ Θεόδωρος Γιαννικάκης – Γεώργιος Περράκης», σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 16688/8-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγουσα Συντήρηση Οδοποιίας Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης» εντός Νομού Χανίων, αναδόχου «ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 57412/23981/11-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση κύριων δημοτικών δρόμων Δήμου Λάμπης – Δρόμος από Σακτούρια προς Άγιο Παύλο», αναδόχου Σαραντινού Νικολάου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
6. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου που στεγάζεται το Κτηνιατρείο Περάματος της Π.Ε. Ρεθύμνου», προϋπολογισμού 35.000,00 € (με ΦΠΑ) και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 5303/20-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.
7. Επιστροφή εγγυητικών επιστολών πρόσθετης εγγύησης του έργου: «Δρόμος συνδετήριου άξονα των δρόμων Ηράκλειο-Βιάννος και Χουδέτσι-Πύργος, 3ο υποέργο: κατασκευή του δρόμου συνδετήριου άξονα των δρόμων Ηράκλειο – Βιάννος και Χουδέτσι-Πύργος, αναδόχου «Κ/Ξ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. – ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 53317/22324/11-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
8. Έγκριση σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 64ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» αναδόχου «Κ/Ξ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. - Χ.ΛΥΔΑΚΗΣ Α.Ε. - ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ» σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 62449/26395/22-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
9. Έγκριση παράτασης χρονικής ισχύος της αρ. 29/29-12-2011 σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων όπου στεγάζονται οι Διευθύνσεις της Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 17404/14-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Χανίων.
10. Έγκριση του πρακτικού 1 του πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας καθαρισμού των χώρων του Μεγάρου της Π.Ε. Χανίων, ως και των χώρων που στεγάζονται οι λοιπές Διευθύνσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.900,00€ πλέον Φ.Π.Α. και έγκριση ανοίγματος οικονομικών προσφορών τους, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 17603/15-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Χανίων
11. Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Λασιθίου - χρήσης έτους 2012, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 2243/18-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λασιθίου.
12. Έγκριση συνέχισης μίσθωσης κτηρίου ιδιοκτησίας Μίχου - Μυλωνάκη Πελαγίας, για τη φύλαξη οικονομικών στοιχείων της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 10549/21-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.
13. Τροποποίηση της αριθμ. 255/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σε ότι αφορά την συνέχιση μίσθωσης για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Μεταφορών Αρκαλοχωρίου και των γραφείων Κτηνιατρικής και Αγροτικής Οικονομίας και διαπραγμάτευση του μηνιαίου μισθώματος, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 59386/24863/21-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.
14. Έκθεση επί του Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περιφέρειας Κρήτης και Περιφερειακών Ενοτήτων οικονομικού έτους 2011, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 35796/15130/11-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού και τις σχετικές εισηγητικές εκθέσεις των Δ/νσεων Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.
15. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης στο Συνέδριο Using Commumity led developmehn που θα πραγματοποιηθεί στο Παλέρμο της Ιταλίας στις 25-06-2012 και διάθεση πίστωσης 2.000 € για την κάλυψη δαπανών, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 62278/26334/21-06-2012 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής – Αλιείας και Κοινωνικής Πολιτικής.
16. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ (Α΄ΦΑΣΗ 2012)», προϋπολογισμού 500.000,00 € (με ΦΠΑ) και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 18167/21-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
17. Πρακτική άσκηση σπουδαστή Α.Ε.Ι. στις Υπηρεσίες της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το συνημμένο σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης -Τμήμα Προσωπικού.
18. Δημιουργία spot για ηλεκτρονική διαφήμιση, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 510/21-06-2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης.
19. Έγκριση σχεδίου σύμβασης του έργου: «Βελτίωση δρόμου από είσοδο Π.ΑΓ.Ν.Η. μέχρι κόμβο Σταυρακίων με δημιουργία παράπλευρων δρόμων και νέου κυκλικού κόμβου» προϋπολογισμού 900.000 € (με Φ.Π.Α.) και καθορισμός ύψους εγγύησης του ιδιώτη, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 62385/26359/22-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
20. Έγκριση μετακινήσεων, σύμφωνα με τη συνημμένη σχετική εισήγηση.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μαρία Λιονή
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. ΡεθύμνουΕισηγητές των παραπάνω θεμάτων:

 για τα με αρ. 1-3 και 16 η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τ.Ε. Χανίων κα Δοξάκη Ελένη
 για τα με αρ. 4-5 ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας κ. Παπαδάκης Γεώργιος
 για τα με αρ. 6 και 20 η Πρόεδρος της επιτροπής κα Μαρία Λιονή
 για το με αρ. 7- 8 και 19 η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΤΕ Ηρακλείου κα Παρασύρη Χαρά
 για τα με αρ. 9-10 ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων κ. Σαριδάκης Ανδρέας
 για το με αρ. 11 ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λασιθίου κ Γεωργιάδης Λάμπρος.
 για το αριθμ. 12 ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου κ. Τσελέντης Γιάννης
 για τα με αρ. 13-14 η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης κα Ραπτάκη Μαρία
 για το αριθμ. 15 ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας κ. Επιτροπάκης Σπύρος
 για το αριθμ. 17 η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Δαμιανάκη Μαρία
 για το αριθμ 18 ο προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Χανίων κ. Διαμαντάκης Α.