Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 4.00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, στα Πεζά του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

2. Πρόσληψη υδρονομέων έτους 2012

3. Έγκριση υποβολής ενιαίου Τεχνικού Δελτίου για τη χρηματοδότηση του έργου «Δημιουργία Δημοτικής Αγοράς στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων» στο πρόγραμμα των Ο.Σ.Α.Π.Υ.

4. Παραλαβής Μελέτης «Σχεδιασμός Εξοπλισμού για την Δημιουργία Υπαίθριου Χώρου Προβολής του ¨Προϊόντος¨ του Δήμου»

5. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης Ενιαίου Δικτύου – Σήμανσης Φυσιολατρικών και Πολιτιστικών Διαδρομών του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και υποβολή Τεχνικού Δελτίου για τo ίδιο έργο, στο πλαίσιο των Ο.Σ.Α.Π.Υ.

6. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και υποβολή Τεχνικού Δελτίου για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ: ΓΙΟΥΧΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ ΟΡΗ» για τα έτη 2012 και 2013, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 49 του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

7. Συμπλήρωση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών Αστερουσίων υπ΄αριθμό 185/2012 με τίτλο «Ένταξη περιοχών σε πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης για χρηματοδότηση από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013»