Η Κοινοπραξία Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σουλτανίνας (ΚΣΟΣ), με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, υπέβαλε αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης» στο Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ της Ε.Ε. ως Προστατευόμενη Γεωργική Ένδειξη.

Όπως ανακοινώθηκε από το τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΙΠΠ της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά της ως άνω αίτησης καταχώρισης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και την 27-08-2012 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική επικράτεια.

Οι ενστάσεις συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος V της αρ. 261611/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 406Β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και υποβάλλονται στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ & Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αχαρνών 29, ΤΚ 104 39 Αθήνα, εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Όπως αναφέρεται στην αίτηση η "Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης" πρέπει να αναγνωριστεί ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη λόγω των ιδιαιτεροτήτων του Κρητικού αυτού προιόντος οι οποίες βασίζονται στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Κρήτης.

Η Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης χαρακτηρίζεται απο το ιδιαίτερο ανοιχτό χρώμα της, την υψηλή περικεκτικότητα σε σάκχαρα και την χαμηλή υγρασία.

Χαρακτηριστικό είναι το ότι η ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα φτάνει στο 75%, ενώ η μέγιστη υγρασία ανέρχεται στο 16%.

Παράλληλα στο αίτημα γίνεται και εκτενής αναφορά στην φήμη της Κρητικής σταφίδας αλλά και στην μακραίωνη ιστορία της αμπελοκαλλιέργειας στο νησί.

Δείτε εδώ το αίτημα προς την Ε.Ε.