Τριμερής επιτροπή που θα αποτελείται από στελέχη του ΔΝΤ, της Ομάδας Δράσης της ΕΕ για την Ελλάδα, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και της Κοινωνία της Πληροφορίας θα αναλάβει την μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη Γενική Κυβέρνηση.

Σύμφωνα με απόφαση του υπηρεσιακού υπουργού Οικονομικών Γ.Ζανιά σκοπός της εν λόγω Ομάδας Διοίκησης Έργου είναι ο συντονισμός των ενεργειών για τη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού συστήματος της Κεντρικής Διοίκηση και της Γενικής Κυβέρνησης, η περαιτέρω επεξεργασία και βελτίωση του ήδη εκπονηθέντος τεχνικού σχεδίου, καθώς και η διερεύνηση και καταγραφή των αναγκών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Η μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού συστήματος θα βασισθεί σε ένα νέο μοντέλο εφαρμογής και λειτουργίας της οικονομικής διαχείρισης στους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης και στην λειτουργία ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των επιχειρησιακών, οικονομικών και άλλων πόρων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης.

Τελική επιδίωξη είναι η ανάπτυξη ενός προτύπου κοστολογικού πλαισίου και η αναμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη ανά δημόσιο φορέα, η ανάπτυξη νέου λογιστικού σχεδίου, ο εκσυγχρονισμός των μεθόδων αποτίμησης παγίων και εφαρμογής διαδικασιών προμηθειών, καταγραφής παγίων κ.α..

 

in.gr