Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν τον Μάιο τα επιτόκια χορηγήσεων, ενώ σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, σχεδόν αμετάβλητο στο 0,48% παρέμεινε το Μάιο του 2012 το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά όπως και το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις που διαμορφώθηκε στο 0,46%.

Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε πτώση κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,90%. Εξαιτίας όμως της μείωσης του μεριδίου αγοράς των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια, το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 2,91%.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρουσίασε πτώση τον Μάιο του 2012 κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 15,01%.

Πτώση κατά 7 μονάδες βάσης παρουσίασε και το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος, που διαμορφώθηκε σε 8,27%, τον Μάιο του 2012, έναντι 8,34% το προηγούμενο μήνα.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε πτώση κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,69% και το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε επίσης πτώση κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,32%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 7,52% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, αυξήθηκε κατά 23 μονάδες βάσης στο 6,68% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ, ενώ μειώθηκε κατά 39 μονάδες βάσης στο 5,84% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος έμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 3,54%. Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων παρουσίασε πτώση κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε, το Μάιο του 2012, στο 6,18%.

Πτώση παρουσίασαν το Μάιο του 2012 τόσο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων όσο και το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των δανείων.

Ειδικότερα, τον Μάιο του 2012, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με διάρκεια έως 2 έτη αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης στο 4,67% ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης στο 4,49%.

Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 2 μονάδες βάσης στο 3,47% για τα στεγαστικά δάνεια, κατά 23 μονάδες βάσης στο 4,98% για τα επιχειρηματικά δάνεια και κατά 5 μονάδες βάσης στο 6,23% για τα επαγγελματικά δάνεια.

Το μέσο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε, εξαιτίας και της μείωσης του μεριδίου αγοράς των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια, κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,79%. Το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των δανείων μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,13%.


in.gr