Ο Δήμος Φαιστού λαμβάνοντας υπόψη το ΦΕΚ 1828 του τεύχους Β΄(08-06-2012) στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ’αριθμ. 20124/08-06-2012 κοινή απόφαση των υπουργών εσωτερικών και οικονομικών σχετικά με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 άρθρο 3 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.9 του πέμπτου άρθρου του Ν. 4047/2012, προκειμένου να διευκολύνει τους δημότες να αποπληρώσουν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 29/02/2012, προβαίνει σε ρύθμιση οφειλών με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Συγκεκριμένα:

Όσοι δημότες έχουν οφειλές στο δήμο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 29/2/2012 και εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις 10.000 € όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και τις 75.000 €, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους ως εξής:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
β) Σε δύο (2) έως δώδεκα (12)μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
γ) Σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
δ) Σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
ε) Σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
στ) Σε σαράντα εννιά (49) έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.

Το αίτημα για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε αριθμό δόσεων άνω των είκοσι τεσσάρων (24), εξετάζεται από τον οικείο Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιδήμαρχο, μετά από πρόταση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, που αποφαίνονται σχετικά με την αδυναμία του υπόχρεου για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο, βάσει των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Υποβληθείσες δηλώσεις (όταν απαιτείται):
α1) Φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων τριών (3) ετών.
α2) Της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ.
α3) Όλων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής/οριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.
α4) Δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9.
β) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν ζημία των δύο (2) τουλάχιστον τελευταίων ετών
γ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν καταστροφή αγαθών ή περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης ή φυσικού προσώπου.
δ) Δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν βαριά ασθένεια του οφειλέτη ή μέλους της οικογενείας του με Α΄ βαθμό συγγένειας ή προστατευόμενου μέλους, ή του προσώπου που έχει προσωπική ευθύνη για την καταβολή της οφειλής.
ε) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
στ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση για τη διαμόρφωση της απόφασης επί του αιτήματος, με εξαίρεση τις δηλώσεις της ως άνω περίπτωσης α), η υποβολή των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέταση του αιτήματος.

Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.

Για το θέμα της ρύθμισης των οφειλών προς το Δήμο Φαιστού ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Μανιαδάκης δήλωσε: «Αντιλαμβανόμενος τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και κατανοώντας τα προβλήματα των πολιτών ο Δήμος Φαιστού προβαίνει σε ρύθμιση οφειλών με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους δίνοντας τη δυνατότητα καταβολής δόσεων στους οφειλέτες».