Το Επιμελητήριο Ηρακλείου υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις μέλη του, που έχουν συσταθεί πριν την 04/04/2011 ότι οφείλουν να απογραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ., ως εξής:

1. Ο.Ε. και Ε.Ε. από 23/07/2012 έως 11/10/2012
2. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. από 02/07/2012 έως 30/09/2012

Διαδικασία απογραφής

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

"Οι υπόχρεοι υποβάλλουν αίτηση-δήλωσης μέσω www.businessportal.gr ή www.businessregistry.gr. Η διαδικασία αυτο-απογραφής περιγράφεται αναλυτικά στην Κ1-1184/2012 εγκύκλιο της Γ.Γ. Εμπορίου, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στο site του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, http://www.ebeh.gr/web/guest/general-commercial-registry.

Στην ίδια εγκύκλιο, στην Ενότητα «Παραρτήματα» προσδιορίζονται και τα έγγραφα που πρέπει να αναρτηθούν από τον υπόχρεο αυτο-απογραφής. Επίσης, στην εφαρμογή που θα χρησιμοποιούν οι υπόχρεοι περιλαμβάνονται και σχετικές οδηγίες για την συμπλήρωση των πεδίων.


Σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτο-απογραφής ολοκληρώνεται με την αποστολή (συστημένη επιστολή) ή την προσκόμιση στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, εντός πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της αυτο απογραφής όπως ορίζεται για κάθε νομική μορφή.


Εάν επιλεγεί η ανωτέρω διαδικασία δεν καταβάλλεται τέλος απογραφής. Στη συνέχεια, σας ενημερώνουμε ότι, σε κάθε μελλοντική συναλλαγή με την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (έκδοση πιστοποιητικών, καταχώρηση πράξεων), ο υπόχρεος θα πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει.


Εναλλακτική διαδικασία απογραφής


Εάν δεν ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία αυτο-απογραφής, ο υπόχρεος μπορεί να υποβάλλει αίτηση προσκομίζοντας τα έγγραφα τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου


Τέλος, σημειώνεται ότι εάν οι υπόχρεοι δεν επιλέξουν την διαδικασία ηλεκτρονικής αυτο-απογραφής θα καταβάλλουν τέλος 10€ για κάθε καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. (π.χ. καταστατικό, τροποποιητικό κ.λπ.). Επίσης, θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές τους προς το Επιμελητήριο Ηρακλείου ή να έχουν προβεί σε διακανονισμό με καταβολή μίας τουλάχιστον δόσης.


Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτό-απογραφής, επισύρει ποινές προστίμων σύμφωνα με τον Νόμο (από 500 έως 30.000 ευρώ)


Για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση επισκεφτείτε το site http://www.ebeh.gr/web/guest/general-commercial-registry, όπου αναφέρονται αναλυτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για Ο.Ε. - Ε.Ε. και Α.Ε. και Ε.Π.Ε."