''Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Τρίτη 21 Αυγούστου 2012 και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»): 

1. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Καθαρισμός Ποταμών και ρεμάτων Ν. Χανίων» προϋπολογισμού 150.000 € (με Φ.Π.Α.) και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 22971/01-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

2. Έγκριση αποτελέσματος της από 31-07-2012 δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή και συντήρηση κτηρίων υπηρεσιών ΠΕ Χανίων», προϋπολογισμού 300.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 23416/10-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

3. Αποδοχή ή μη των Οικονομικών προσφορών (γ’ φάση) του ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού στα πλαίσια της πράξης: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Λειτουργίας Κέντρου Πολιτιστικής και Κοινωνικής Μέριμνας Ι.Μ. Ιεραπύτνης και Σητείας στην Ιεράπετρα» προϋπολογισμού 342.469,95 € μαζί με το Φ.Π.Α. και έγκριση για κατακύρωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 28752/9-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτιώσεις υποδομών κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Βάμου, 1ο υποέργο: Βελτιώσεις υποδομών κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων του Κ.Υ. Βάμου», αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ –ΒΑΟΝΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 24018/10-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτιώσεις υποδομών κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Κισσάμου, 1ο υποέργο: Βελτιώσεις υποδομών κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων του Κ.Υ. Κισσάμου», αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΗΛΙΑΔΗΣ Δ. – ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Γ», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 23948/10-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Αρκαδίου», αναδόχου «ΑΝΤ.Ε.ΚΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 31741/03-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ασφάλεια και φύλαξη του Υπαρχείου ΕΤΝΑ της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Φ.120/148/06-08-2012 έγγραφο του Τμήματος ΠΑΜ – ΠΣΕΑ. 

8. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Χανίων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού και ενστάσεων, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 23128/2-8-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού –Οικονομικού ΠΕ Χανίων.

9. Έγκριση Πρακτικού 1 του διενεργηθέντος ανοικτού πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας καθαρισμού των χώρων του Μεγάρου της Π.Ε. Χανίων ως και των χώρων που στεγάζονται οι λοιπές Διευθύνσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.900,00€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 23939/10-8-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού –Οικονομικού ΠΕ Χανίων.

10. Έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 26.400 € για προμήθεια αγαθών και λήψης υπηρεσιών εφαρμογής συγκριτικών εργασιών δακοκτονίας έτους 2012 σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 24017/10-8-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού –Οικονομικού ΠΕ Χανίων.

11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης: 

α)ποσού 5000 € για τη συνδιοργάνωση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης – Π.Ε. Χανίων και των Δήμων της ΠΕ Χανίων της δράσης «Εικαστικές διαδρομές στην ΠΕ Χανίων – ΧΑΝΙaRT2012» στα πλαίσια του Πολιτιστικού Αύγουστου 2012 και 
β) ποσού 750 € για τη συνδιοργάνωση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης – Π.Ε. Χανίων και των Δήμων Χανίων και Πλατανιά της συναυλίας με τίτλο: ΜελοΠοίηση» και 
γ)ποσού 900 € για τη συνδιοργάνωση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης – Π.Ε. Χανίων του Δήμου Χανίων και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» εκδήλωσης για τον Ελευθέριο Βενιζέλο 
δ) ποσού 500 € για την παράθεση δείπνου στα μέλη του του Πνευματικού Κέντρου Αθικίων Κορινθίας «ΕΛΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ» σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 22812/31-7-2012, 23074/2-8-2012 και 23754/8-8-2012 έγγραφα της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων .

12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 7.500 € για την ανατύπωση διαφημιστικού υλικού στην Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 23450/3-8-2012 έγγραφο της τμήματος Τουρισμού ΠΕ Χανίων.

13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για υπέρβαση ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 71557/30077/17-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου.

14. Έγκριση δαπάνης ποσού 984 € για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού για τις ανάγκες συντήρησης ΕΟΔ Κρήτης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 33035/06-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 297,66 € για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος & αγορά 3 τόνερ στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 33052/06-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2250,42 € για την αναπαραγωγή φωτοτυπιών διαφόρων σχεδίων & μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 28217/4-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 160 € για δαπάνη ειδών Η/Υ, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 13761/10-08-2012 έγγραφο του Τμήματος Αλιείας ΠΕ Ηρακλείου.

18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 473,06 €, για δαπάνες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 9615/10-08-2012 έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης.

19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 372,20 €, για αγορά μελενοταινιών και τόνερ και 266,91 € για αγορά προϊόντων καθαριότητας, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με τα με αρ. πρωτ. 28247/24-07-2012 και 28255/24-07-2012 έγγραφα της ίδιας Διεύθυνσης.

20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.470 € για μεταφορικά έξοδα δακοπαγίδων και ψεκαστήρων και 266,91 €, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 621/10-8-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου 

21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 26.000 € για το πρόγραμμα δακοκτονίας 2012 σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 13879/14-8-2012 έγγραφο ττου τμήματος Ποιοτικού & Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου. 

22. Δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Λασιθίου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (τμήμα Α Τριμελές) κατά τη δικάσιμο που έχει οριστεί στις 02-10-2012 για την εκδίκαση της από 01-06-2005 (αρ. κατάθεσης 81/15-6-2005) αγωγής της Ελένης Κουτουλάκη, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 12144/31-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Λασιθίου.

23. Δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Λασιθίου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (τμήμα Α Τριμελές) κατά τη δικάσιμο που έχει οριστεί στις 02-10-2012 για την εκδίκαση της από 10-06-2005 (αρ. κατάθεσης 334/13-6-2005) προσφυγής της Ανώνυμης εταιρείας «ΦΕΡΜΑ ΣΑΝ», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 12146/31-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Λασιθίου

24. Δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Λασιθίου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (τμήμα Α Τριμελές) κατά τη δικάσιμο που έχει οριστεί στις 02-10-2012 για την εκδίκαση της από 7-06-2005 (αρ. κατάθεσης 73/8-6-2005) αγωγής της Ανώνυμης εταιρείας «ΦΕΡΜΑ ΣΑΝ», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 11975/31-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Λασιθίου

25. Δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Λασιθίου (ως καθολικού διαδόχου της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου στη δικάσιμο που έχει οριστεί στις 2-10-2012 για συζήτηση της από 22-03-2012 αίτησης των Σωτηρίας Μπιτζαράκη και Εμμανουέλλας Μπιτζαράκη περί αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης για την κατασκευή του έργου: «Παράκαμψη Σχίσματος Ελούντας» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 11439/30-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Λασιθίου.

26. Κατάρτιση σχεδίου για την 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης και των Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου οικονομικού έτους 2012 και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της ψήφισής του, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 30041/17-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης και τις σχετικές εισηγητικές εκθέσεις των Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου, Χανίων και Λασιθίου. 

27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια αγαθών και λήψης υπηρεσιών της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 24126/10-8-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού –Οικονομικού ΠΕ Χανίων

28. Έγκριση προϋπολογισμού δαπανών ποσού 700 € για τη συνδιοργάνωση μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητα Ρεθύμνου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλφάς Μυλοποτάμου του Φεστιβάλ «ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 6473/2-8-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου

29. Έγκριση πληρωμής δύο (2) συνδρομών στην ημερήσια εφημερίδα «ΑΝΑΤΟΛΗ», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 13574/7-8-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

30. Έγκριση του Νο 1/24-7-2012 πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού, για «Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης» του έργου I4 WALKER», (προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ), στα πλαίσια του έργου Ι4 WALKER: «Εμπλουτισμός Τουριστικών Υποδομών και Υπηρεσιών και Αναδιοργάνωση Συστήματος Διαχείρισης και προβολής Περιπατητικών Διαδρομών σε νησιωτικές Περιοχές», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, κατά 80% και 20% από Ελλάδα και Κύπρο, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 13853/10-8-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου''