Ετήσιες διακυμάνσεις παρουσιάζει η συνολική εγχώρια κατανάλωση τυποποιημένων νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων τα τελευταία έτη, όπως παρουσιάζεται σε σχετική κλαδική μελάτη της ICAP Group. Ειδικότερα, με βάση τη συγκεκριμένη μελέτη παρατηρείται ότι:

  • Ανοδική ήταν η εγχώρια παραγωγή τυποποιημένων νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων (σε ποσότητα) τα τελευταία χρόνια. Τα φρούτα καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική παραγωγή (62% το 2011) και το μεγαλύτερο μέρος αυτών εξάγεται.

  • Οι ποσότητες εισαγωγής κάλυψαν περίπου το 22% της συνολικής κατανάλωσης τυποποιημένων νωπών οπωροκηπευτικών το 2011. Οι εξαγωγές απέσπασαν μερίδιο 45% επί της συνολικής παραγωγής το ίδιο έτος.
Στον κλάδο της τυποποίησης και συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών δραστηριοποιείται πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, καθώς και αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι διαθέτουν ανάλογες εγκαταστάσεις (διαλογής-τυποποίησης και συσκευασίας των προϊόντων). Αρκετές επιχειρήσεις έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό.

Η εγχώρια παραγωγή τυποποιημένων νωπών οπωροκηπευτικών κινήθηκε, σε γενικές γραμμές, ανοδικά την περίοδο 2004-2011, παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 3%. Τα φρούτα κάλυψαν, κατά μέσο όρο, το 61% της συνολικής παραγωγής και τα λαχανικά το υπόλοιπο 39%, την ίδια χρονική περίοδο. Ο όγκος της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης τυποποιημένων νωπών οπωροκηπευτικών παρουσίασε ετήσιες αυξομειώσεις την περίοδο 2004-2011. Οι εισαγωγές κάλυψαν το 20%-23% της συνολικής ζήτησης την τελευταία τριετία. Την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές απέσπασαν μερίδιο 34%-45% επί του όγκου παραγωγής, παρουσιάζοντας ανοδική τάση.

Στο τομέα της διακίνησης προϊόντων εκτιμάται ότι οι χονδρεμπορικές επιχειρήσεις (εκτός των κεντρικών αγορών) κατέχουν μερίδιο 35%-40%, επί των συνολικά διακινούμενων προϊόντων. Ακολουθούν τα super market (25%-30%), οι κεντρικές αγορές (16%-20%) και οι λαϊκές αγορές (περίπου 17%)».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τη διετία 2012-2013 η συνολική εγχώρια κατανάλωση τυποποιημένων νωπών οπωροκηπευτικών (σε ποσότητα) προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει χαμηλούς ετήσιους ρυθμούς μεταβολής (από στασιμότητα έως ±3%). Μικρή άνοδο εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν οι συνολικές εξαγωγές (7%-8% την ίδια περίοδο).

Στα πλαίσια της μελέτης πραγματοποιήθηκε εκτενής χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει 20 επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συντάχθηκαν ομαδοποιημένοι ισολογισμοί βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος εξήντα πέντε (65) επιχειρήσεων του κλάδου, για τη διετία 2009-2010.

Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτουν τα εξής: Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,2% το 2010/09, ενώ με εντονότερο ρυθμό αυξήθηκαν τα μικτά κέρδη (25,3%). Παρά την άνοδο αυτή, τα υψηλά λειτουργικά έξοδα είχαν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση αρνητικού συνολικού λειτουργικού αποτελέσματος και τα δύο εξεταζόμενα έτη (βελτιωμένο, ωστόσο, το 2010 σε σχέση με το 2009).

Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο τη διετία 2009-2010 (μείωση ζημιών 21,6% το 2010/2009). Τα κέρδη EBITDA παρουσίασαν αύξηση 12,34% την ίδια περίοδο.