Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου και ώρα 13:30 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (κτίριο Λότζια – Πλατεία Λιονταριών).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη. 

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1. Ψήφιση 5ης Τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης και των Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου οικονομικού έτους 2012, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγητικές εκθέσεις της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης και των Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου, Χανίων και Λασιθίου και τη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής - (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή).

1.2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο «Αξιοποιώντας τη μετανάστευση για την Ανάπτυξη – Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των Περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» και Ακρωνύμιο MMWD, σύμφωνα με την από 11-10-2012 εισήγηση - (εισηγητής ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης).


2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1. Έγκριση:

α) 1ης τροποποίησης του Σχεδίου Δράσης 2012 της Περιφέρειας Κρήτης - Π.Ε. Χανίων

β) 2ης τροποποίησης του Σχεδίου Δράσης 2012 της Περιφέρειας Κρήτης - Π.Ε. Ηρακλείου

γ) 2ης τροποποίησης του Σχεδίου Δράσης 2012 της Περιφέρειας Κρήτης - Π.Ε. Ρεθύμνου,

(εισηγητές οι Αντιπεριφερειάρχες των Π.Ε. Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου)

2.2. Υποβολή πρότασης του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ – ΤΟΠΟΛΙΑ – ΜΥΛΟΙ – ΕΛΟΣ – ΒΑΘΗ – ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ», προϋπολογισμού 22.110.000,00 ευρώ, προς ένταξη και χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (ΕΣΠΑ), στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης», στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 23: «Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί», κωδικός πρόσκλησης :48 (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης).

2.3. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «Μελέτη Οδού Παλαίκαστρο – Ζάκρος» (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ. Νίκος Καστρινάκης).

2.4. Κρίση της από 6-8-2012 ένστασης του μελετητικού γραφείου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ» κατά του Πρακτικού II της επιτροπής αξιολόγησης της μελέτης: «Συμπληρωματικές Μελέτες Έργων χρηματοδοτούμενων από το Ε.Σ.Π.Α. και λοιπών έργων της Π.Ε.Η. Εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών και μελετών για το έργο Δρόμος Γάζι – Κρουσώνας & για λοιπά έργα της Π.Ε.Η.» (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης). 

2.5. Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης '' Μελέτη βελτίωσης δρόμου Πετροκέφαλο - Πενταμόδι '', αναδόχων α) Μπάκιντα Κων/νου β) Ζηδιανάκη Μιχαήλ γ) Συγγελάκη Παρασκευή δ) Πουντουράκη Αντώνη (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης). 

2.6. Κρίση της από 12-07-2012 ένστασης του γραφείου «Βασίλειος Φωτεινόπουλος» κατά του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής αξιολόγησης της μελέτης «Συμπληρωματικές Μελέτες Έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ και λοιπών έργων της Π.Ε.Η: Μελέτη Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.Η.» (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης). 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

3.1. Έγκριση τροποποίησης της από 6-12-2011 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα (ΔΕΥΑΒΑ) για την πράξη «Κατασκευή δικτύων Αποχέτευσης στο Δ.Δ. Κολυμβαρίου Δ. Πλατανιά» (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης).

3.2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων Χανίων, Πλατανιά, Αποκορώνου, Κισάμου, Καντάνου - Σελίνου, Σφακίων, Γαύδου & του ΕΒΕ Χανίων για τουριστική προβολή της Π.Ε. Χανίων (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης).

3.3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, για την υλοποίησης του έργου «Προσθήκη αιθουσών στο Γυμνάσιο – Λύκειο Αρχανών και βιοκλιματικές επεμβάσεις στο υφιστάμενο κτίριο» με σκοπό την υποβολή πρότασης προς ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης).

3.4. Τροποποίηση της από 19-07-2010 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου και του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ» (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης.)

3.5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Δήμου Αμαρίου και της Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΑΜΑΡΙ Α.Ε.» , για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, μέσω παραχώρησης μηχανημάτων έργων ιδιοκτησίας της Π.Ε.Ρ. στο Δήμο Αμαρίου» (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή). 

4. ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

4.1. Διαγραφή του πωλητή Μαμαλάκη Βασίλη, κατόχου επαγγελματικής άδειας από Λαϊκές Αγορές του Δήμου Ρεθύμνου (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή).

4.2. Τροποποίηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Π.Ε. Λασιθίου για την ίδρυση, μετακίνηση, κατάργηση Λαϊκών Αγορών και τον καθορισμό των προς διάθεση αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών   (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ. Νίκος Καστρινάκης)

4.3. Θεώρηση των επαγγελματικών αδειών των: 1) Γεωργίου Ανθούλα του Γεωργίου, 2) Κουλιζάκη Αντωνίου του Γεωργίου, 3) Καλογεράκη Εμμανουήλ του Αντωνίου (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης.)

4.4. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών του Μπατζαλή Παναγιώτη του Στεφάνου (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης). 

5. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1. Επικύρωση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των με αριθμ. 1/24-01-2012, 2/29-02-2012, 3/29-02-2012, 4/15-03-2012, 5/18-04-2012, 6/25-05-2012, 7/07-06-2012, 8/29-06-2012, 9/30-07-2012, 10/29-08-2012 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης - (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γιώργος Πιτσούλης).