Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας θα προχωρήσει σήμερα Τρίτη ο Οργανισμός Διαχειρίσεις Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Στόχος είναι η άντληση 1,25 δισ. ευρώ.

 Αναλυτικότερα, θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού 1,250 δισ. ευρώ, λήξεως 18 Ιανουαρίου 2013.

Η ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής.

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα και σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες αποταμιευτές) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους με μη ανταγωνιστικές προσφορές υπό την προϋπόθεση ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους.

Συνολικά από τα έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας το Δημόσιο προσδοκά να αντλήσει 2 δισ. ευρώ.

 

in.gr