Στο πλαίσιο επανελέγχου των Προνοιακών Επιδομάτων καλούνται οι δικαιούχοι Προνοιακών Επιδομάτων (Τυφλοί, δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής, επιδόματος κίνησης, κωφάλαλοι, ανασφάλιστοι παραπληγικοί & παραπληγικοί του Δημοσίου, τετραπληγικοί και ακρωτηριασμένοι, διανοητικά καθυστερημένοι, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικοί), απροστάτευτοι ανηλίκοι, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηροι, χανσενικοί και ομογενείς καθώς και λοιπά πρόσωπα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 57/1973 (ΦΕΚ 149Α), να προσκομίσουν στην Πρόνοια Δήμου Ηρακλείου μέχρι τις 28/12/2012 τα παρακάτω:

1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

2. Βεβαίωση Μονίμου κατοικίας από το Δήμο κατοικίας.

3. Εκκαθαριστικό Εφορίας οικ. έτους 2011 ή Βεβαίωση Απαλλαγής θεωρημένη από την Εφορία καθώς και το Ε9 του ιδίου έτους

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για τη συνέχιση καταβολής του επιδόματός από το Δήμο Ηρακλείου.

Σε αντίθετη περίπτωση είναι δυνατή η διακοπή καταβολής του επιδόματος και η διαγραφή από τα Μητρώα της Υπηρεσία.