Ανακοινώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου για το πρώτο 9μηνο του 2012, όπου συνοπτικά έχουν ως εξής:

Κερδοφορία
  • Κέρδη πριν τις προβλέψεις €517 εκατ. (μείωση 15% σε σχέση με την περσινή περίοδο)
  • Ζημιές μετά τη φορολογία €211 εκατ. (έναντι ζημιών €793 εκατ. για την περσινή περίοδο)
Σημαντική αύξηση προβλέψεων
  • Προβλέψεις για απομείωση δανείων ύψους €822 εκατ., (αύξηση 179% σε σχέση με την περσινή περίοδο)
  • Πλήρης κάλυψη μη εξυπηρετούμενων δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις και προβλέψεις με συνολικό ποσοστό κάλυψης 103% (δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις 47%)
Κεφαλαιακή βάση
  • Δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων 5,0% και δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων 7,3%
  • Στα πλαίσια αίτησής του για κρατική στήριξη, οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες του Συγκροτήματος θα υπολογιστούν σε συνεργασία με τις Κυπριακές Αρχές και την Τρόικα με βάση άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία εδώ