Σημαντική εξοικονόμηση, που ανέρχεται σε 21,5 εκατ. ευρώ το χρόνο από τη μείωση των καταβαλλόμενων μισθωμάτων για τη στέγαση Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου, προέκυψε από την αναπροσαρμογή που έκανε το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή, τα μισθώματα, που καταβάλλουν το Ελληνικό Δημόσιο και οι φορείς του δημοσίου τομέα για τη μίσθωση ακινήτων, στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες τους, όπως αυτά αναπροσαρμόσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α'), μειώθηκαν από 01/10/2012, σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική κλίμακα:

Α. Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος έως 1.000 €, κατά ποσοστό 10%.
Β. Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος από τα 1.000 και 0,01 € έως τα 2.000 €, κατά ποσοστό 15%.
Γ. Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος από τα 2.000 και 0,01 € έως τα 3.000 €, κατά ποσοστό 20%.
Δ. Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος, που υπερβαίνει τις 3.000 €, κατά ποσοστό 25%.

ert.gr