Την παραμονή πρωτοχρονιάς θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΟΦΗ όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Στην ανακοίνωση αναφέρεται αναλυτικά: 

''Πρόσκληση των μετόχων της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΟΦΗ - Π.Α.Ε." σε τακτική Γενική Συνέλευση .
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ο.Φ.Η. – Π.Α.Ε.)
Α.Μ.Α.Ε 99125/06/Β/86/41

Σύμφωνα με το Νόμο , το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Π.Α.Ε. – ΟΦΗ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στην έδρα της εταιρίας , στο γήπεδο ΟΦΗ, οδός Καντάνου, για την λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών , για την χρήση 01/07/2011– 30/06/2012.

2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την προαναφερόμενη διαχειριστική περίοδο.

3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2012 - 2013.

5. Εφαρμογή άρθρου 48 του Νόμου 2190/20.

6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές (τίτλους) στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα , πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ. .

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η ως άνω Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την 16η Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 με τα ίδια θέματα και στον ίδιο τόπο.

Ηράκλειο 17 Δεκεμβρίου 2012
Εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ματθαίος Πουλινάκης''