Με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ειδικής γραμματείας υδάτων (ΕΓΥ) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (ΙΓΜΕΜ) ξεκινά η υλοποίηση του έργου δημιουργίας εθνικού μητρώου υδρογεωτρήσεων, το οποίο σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ πρόκειται να αποτελέσει βασικό παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση των απολήψεων ύδατος και την προστασία των υπόγειων υδροφόρων από την υπεράντληση.

Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, σύμφωνα με τη σύμβαση, η οποία υπεγράφη από τον ειδικό γραμματέα υδάτων, Κώστα Τριάντη, και τον πρόεδρο και γενικό διευθυντή του ΙΓΜΕΜ, Κώστα Θ. Παπαβασιλείου, ανατίθεται στο ΙΓΜΕΜ η συστηματική και αναλυτική απογραφή των υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης, σε όλες τις περιοχές της χώρας, με συλλογή υφιστάμενων δεδομένων, αλλά και επιτόπιες έρευνες και μελέτες.

Όπως σημειώνει το ΥΠΕΚΑ, το εν λόγω έργο, σε συνδυασμό με τη σχετική ΚΥΑ για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού θα συμβάλει, επίσης, στην αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά, αλλά και στη διαμόρφωση, την εφαρμογή και τον έλεγχο πολιτικών σε σχέση με την τιμολογιακή πολιτική, την εξοικονόμηση νερού, και προγράμματα μέτρων που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων.

newsbeast.gr