''Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.
Γ. Απάντηση στην επερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ανηψητάκη Αντώνη με θέμα: «Θαλάσσιες Έρευνες για Πετρέλαια Νότια της Κρήτης».

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1. Ψήφιση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 163 και 268 του Ν. 3852/2010, τις σχετικές αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και τις εισηγήσεις των υπηρεσιών με τους συνημμένους πίνακες.
1.2. Ψήφιση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης και των Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου οικονομικού έτους 2012, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγητικές εκθέσεις της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης και των Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου, Χανίων και Λασιθίου και τη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
1.3. Ψήφιση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης και των Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου οικονομικού έτους 2012, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγητικές εκθέσεις της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης και των Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου, Χανίων και Λασιθίου και τη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή)
1.4. Τροποποίηση της αριθμ. 202/12 απόφασης Π.Σ. ως προς τον ορισμό εξουσιοδοτημένων οργάνων για την υπογραφή των επιταγών και των εντολών μεταφοράς των Τραπεζικών Λογαριασμών μέχρι του ποσού των 3.000 € για την Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 38420/21-12-12 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χανίων – (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ Απόστολος Βουλγαράκης ) .

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας, εκτέλεσης της μελέτης: «Ηράκλειο - Μαλάδες - Γέφυρα», Αναδόχων: «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ» Α.Ε., ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΥ, ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 47108/10-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης).
2.2. Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα και του 1ου ΠΚΤΝΜ της μελέτης «Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Καλού Χωριού», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 17350/11-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ Νίκος Καστρινάκης).
2.3. Έγκριση Προμελέτης Λιμενικών Έργων της μελέτης: «Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Καλού Χωριού», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 13105/05-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ Νίκος Καστρινάκης).
2.4. Έγκριση 1ου Σ.Π. της μελέτης «Μελέτη Ολοκλήρωσης Βελτίωσης οδού Ζένια – Ποταμοί», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15475./12-09-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ Νίκος Καστρινάκης).
2.5. Έγκριση και παραλαβή «Μελέτης Σκοπιμότητας Προσδιορισμού Θέσης και σύνταξη Φακέλου Μαρίνας και Νέου Λιμένος Ιεράπετρας», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 22428/05-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ Νίκος Καστρινάκης).
2.6. Έγκριση 4ου σταδίου μελέτης «Βελτίωση δρόμου Καλό Χωριό - Πρίνα - Μάλλες», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 17697/20-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ Νίκος Καστρινάκης).
2.7. Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Σύνταξη φακέλου επέκτασης αρδευτικού από γεωτρήσεις Λακωνίων», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 23475/20-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ Νίκος Καστρινάκης).
2.8. Έγκριση: α) 2ης τροποποίηση Σχεδίου Δράσης 2012-Π.Κ./Π.Ε.Χ. και β)3ης τροποποίηση Σχεδίου Δράσης 2012-Π.Κ./Π.Ε.Ρ. σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 48867/20-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – (εισηγητές οι Αντιπεριφερειάρχες των ΠΕ Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης και Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή).

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

3.1. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγίου Νικολάου, με τίτλο «Βελτίωση Δρόμου Σχίσμα – Κακοκάμωτες – ΒΙΟΠΑ κ.λ.π.», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 21511/11-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ Νίκος Καστρινάκης).
3.2. Έγκριση 5ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγίου Νικολάου, με τίτλο «Κατασκευή αθλητικών έργων στο Δήμο Νεάπολης», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 20261/07-12-2012 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ Νίκος Καστρινάκης).
3.3. Έγκριση 1ης Τροποποίησης της από 7-5-2012 Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης «Επίβλεψη των έργων:
- Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση «Μελιτερό» Γούδουρα,
- Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση «Παπά Κεφάλα» Χανδρά,
- Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση «Κατωφύγι» Απιδίων», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 21713/17-12-2012 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ. Νίκος Καστρινάκης).
3.4. Έγκριση της 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Λασιθίου για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Λασιθίου (πρώην Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου) – Ανάπλαση 5 Αιθουσών (Θέατρο, Βιβλιοθήκη, Γυμναστήριο & 2 Αποθήκες) και Προμήθεια Εξοπλισμού» σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ Νίκος Καστρινάκης).
3.5. Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγίου Νικολάου, με τίτλο: «Κατασκευή στεγάστρου στο γήπεδο Κριτσάς Δήμου Αγίου Νικολάου», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 20260/05-12-2012 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ Νίκος Καστρινάκης).
3.6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερσονήσου για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Ανοιχτής Φροντίδας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερσονήσου-Βελτιώσεις Υποδομών και προμήθεια εξοπλισμού», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ Νίκος Καστρινάκης).
3.7. Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χερσονήσου, για το έργο: «Διευθέτηση αρχαίου υλικού, καθαρισμός, μερική ανάδειξη αρχαίου Θεάτρου Λιμένα Χερσονήσου», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 32873/28-11-2012 έγγραφο του Δήμου Χερσονήσου - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης).
3.8. Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και 17 Δήμων της Περιφέρειας, για την «Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 41175/10-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης - (εισηγητής ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης).
3.9. Έγκριση της 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ιεράπετρας για τη «Μελέτη Επέκτασης Σχεδίου Πόλης στην περιοχή Λειβάδια Ιεράπετρας», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ Νίκος Καστρινάκης).
3.10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, ΤΟΕΒ Κισσάμου και ΟΑΔΥΚ για την εκτέλεση του έργου: «Έργα άμεσης παρέμβασης για αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού ΤΟΕΒ Κόλπου Κισσάμου» σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ Απόστολος Βουλγαράκης).

4. ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

4.1. Α) Αλλαγή κατηγορίας του πωλούμενου είδους στην επαγγελματική άδεια Λαϊκών Αγορών των παρακάτω εμπόρων ΛΑ: α) Αναστασίας Σαββίδου, β) Βαμβουκάκη Μαρίας, γ) Πετράκη Εμμανουήλ και δ)Πέτρου Κων/νου
Β) Μεταβίβαση: α) της αριθμ. 144 επαγγελματικής άδειας ΛΑ της Κώτη Μαρίας του Αντωνίου στην κόρη της Κώτη Ειρήνη του Ιωάννη, β) της αριθμ. 3 επαγγελματικής άδειας ΛΑ του Μπακαλίδη Βασιλείου του Αθανασίου στο γιό του Μπακαλίδη Αθανάσιο του Βασιλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 10099/28-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου – Τμήμα Εμπορίου - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης).


5. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
5.1. Έκφραση γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου για παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου 216 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην ΤΚ Αμπελούζου του Δήμου Γόρτυνας, ιδιοκτησίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον Εμμανουήλ Ψυχαράκη, για καλλιέργεια κηπευτικών, σιτηρών και ψυχανθών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1α του Ν 4061/2012 και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 866/05-12-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ. - (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Θεανώ Βρέντζου – Σκορδαλάκη).
5.2. Επικύρωση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των με αριθμ. 12/17-10-12, 13/26-11-2012 και 14/29-11-2012 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης - (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γιώργος Πιτσούλης).
5.3. Ανάκληση: α) της με αριθμ. 129/12 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση Επαρχιακής Οδού Ρεθύμνου – Αγία Γαλήνη. Τμήμα Αρμένοι – Παλέ», Τμήμα Β, συνολικής έκτασης 74.932,52 μ2» και β) της 154/2012 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Οδική Παράκαμψη οικισμού Αξού», λόγω τροποποίησης στη Χ.Θ. 1+400», λόγω αλλαγής του Ν. 2882/2001 περί απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με το αριθ. Πρωτ. 10503/20-12-12 και 10344/20-12-12 εγγράφων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου – (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή) .
6. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

6.1. Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 9 παρ. 7 του Ν. 2881/2001, για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, των Περιφερειακών Ενοτήτων: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων - (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γιώργος Πιτσούλης).''