Αναδρομικά από τη σύνταξη Φεβρουαρίου θα γίνουν οι μειώσεις στις συντάξεις το νέο έτος καθώς η καταβολή τους θα γίνει στις 31 Ιανουαρίου.

Οι μειώσεις αφορούν όλες τις συντάξεις που καταβάλλονται αθροιστικά δηλαδή κύρια και επικουρική από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, το Δημόσιο καθώς και το ΜΤΠΥ και από κάθε άλλη πηγή.

Η μείωση, γίνεται στο σύνολο της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των κύριων συντάξεων ή αθροίσματος κύριας και επικουρικής σύνταξης ή μερίσματος που το άθροισμά τους υπερβαίνει τα 1.000,00 ευρώ κατά μήνα.

Συγκεκριμένα, οι καταβαλλόμενες μηνιαίες συντάξεις μειώνονται από 1.1.2013, ως εξής:

- Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος άνω των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, κατά ποσοστό 5% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.000,01 ευρώ.

- Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 1.500,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.425,01 ευρώ.

- Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 2.000,01 ευρώ έως 3.000,00 ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.800,01 ευρώ.

- Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 3.000,01 ευρώ και άνω, κατά ποσοστό 20% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 2.550,01 ευρώ.

Στην περίπτωση που καταβάλλονται περισσότερες της μίας συντάξεις το ποσό που προκύπτει από τη μείωση επιμερίζεται σε κάθε σύνταξη αναλογικά, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της κάθε σύνταξης, όπως είχε διαμορφωθεί πριν τη μείωση και αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τομέα, από τον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη.

Για τις ανωτέρω μειώσεις λαμβάνεται υπόψη το καταβλητέο την 31.12.2012 ποσό σύνταξης ή του αθροίσματος των συντάξεων.

Άγαμες και ανασφάλιστοι

Νέο όριο μπαίνει για τις συντάξεις των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων.

Συγκεκριμένα το συνολικό ποσό σύνταξης ή συντάξεων που λαμβάνουν δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 720 ευρώ. Στις περιπτώσεις καταβολής δύο συντάξεων που το άθροισμά τους υπερβαίνει το ποσό αυτό, η περικοπή του υπερβάλλοντος ποσού διενεργείται επί της μεγαλύτερης σύνταξης και εάν αυτή δεν επαρκεί περικόπτεται ανάλογα και η δεύτερη σύνταξη. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, το ποσό επιμερίζεται σε αυτούς σε ίσες μερίδες. Η καταβολή της σύνταξης των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων αναστέλλεται, εάν, όπως προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους, έχουν και άλλα εισοδήματα, εκτός από την κύρια και επικουρική σύνταξή τους, τα οποία υπερβαίνουν το συγκεκριμένο ποσό. Αν τα ανωτέρω εισοδήματα δεν υπερβαίνουν το αναγόμενο σε ετήσια βάση ποσό και το συνολικό ετήσιο πραγματικό ακαθάριστο εισόδημα των προσώπων αυτών -με συνυπολογισμό και του ποσού της κύριας σύνταξης- υπερβαίνει το ποσό που έχει τεθεί, η κύρια σύνταξη μειώνεται κατά το υπερβάλλον ποσό. Από την αναστολή ή την περικοπή της σύνταξης δεν επωφελούνται τα τυχόν συνδικαιούχα πρόσωπα.

Παράλληλα με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας θα καταβάλλεται από τη νέα χρονιά η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του Ν. 1296/1982. Οι δικαιούχοι πρέπει να μένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 20 έτη και να έχουν ατομικό εισόδημα κάτω από 4.320 ευρώ ή οικογενειακό 8.640 ευρώ.

 

skai.gr