Πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο για να προμηθεύσει ελαιόλαδο σε πεντόλιτρο απευθύνει ο δήμος Δάφνης Υμηττού.

Σε σχετική του ανακοίνωση ο δήμος επισημαίνει ότι στα "πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου και  της προσπάθειάς µας  να προμηθευτούν οι ∆ηµότες προϊόντα  φθηνά και ποιοτικά χωρίς µμεσάζοντες, προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενος να αποστείλει έως την 20η Φεβρουαρίου 2013, κλειστή οικονοµική προσφορά διάθεσης λαδιού σε πεντόλιτρο."

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του δήμου στο οποίο εμπεριέχονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τους ενδιαφερόμενους αναφέρει:

 "Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάθεση Λαδιού

Στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου και  της προσπάθειάς µας  να προµηθευτούν οι ∆ηµότες προϊόντα  φθηνά και ποιοτικά χωρίς µεσάζοντες, προσκαλείται κάθε ενδιαφερόµενος να αποστείλει έως την 20η Φεβρουαρίου 2013, κλειστή οικονοµική προσφορά διάθεσης λαδιού σε πεντόλιτρο.

Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται επίσης από:

Έγγραφα µε τα  χαρακτηριστικά του προσφερόµενου λαδιού ( Οξύτητα )

Τις απαραίτητες Πιστοποιήσεις

Το Έτος  παραγωγής

Το δείγµα από το λάδι που θα διατεθεί και τη συσκευασία που θα το περιέχει.

Τα ανωτέρω θα πρέπει να κατατεθούν  έως την 20η Φεβρουαρίου 2013,  στο Γραφείο ∆ηµάρχου (1ος όροφος), Έλλης 16 και Κανάρη , ∆άφνη Αττικής.

Ο ∆ήµος θα συγκεντρώσει τις οικονοµικές προσφορές και η επιλογή του προµηθευτή θα γίνει σε συνάρτηση της τιµής και των χαρακτηριστικών του λαδιού από επιτροπή που θα συγκροτηθεί  για το σκοπό αυτό.

Ο ∆ήµος αναλαµβάνει την υποχρέωση: να συγκεντρώσει τις παραγγελίες λαδιού των ∆ηµοτών να τις γνωστοποιήσει στον προµηθευτή  και να διαθέσει κατάλληλο χώρο που θα γίνει η παράδοση του λαδιού στους δηµότες 

Ο προµηθευτής  αναλαµβάνει την υποχρέωση: µεταφοράς του λαδιού στο χώρο που θα του υποδείξει ο ∆ήµος διάθεσής του στους ∆ηµότες, σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία έκδοσης σχετικού παραστατικού.

Αναµένοντας την ανταπόκρισή σας.

 Ευχαριστούµε εκ των προτέρων

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ

Δήμος Δάφνης Υμηττού - Έλλης 16 και Κανάρη, 17235 Δάφνη,

Τηλ. (+30)213.20.85.512 - (+30)210.9709.797 - FAX. (+30)210.9750.614

Κατασκευή, Σχεδιασμός και Υλοποίηση : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης - Υμηττού, Copyright © 2012."