Το πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού της Κρήτης και οι συμβάσεις εργασίας είναι οι λόγοι για την έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Η Έκτακτη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του κανονισμού λειτουργίας του ΠΣ οφείλεται στην αναγκαιότητα:

α) της σύστασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας προκειμένου να καταθέσει εντός χρονικών ορίων στο Περιφερειακό Συμβούλιο πρόταση (κατόπιν διαβούλευσης) για την έγκριση του πρώτου Σταδίου της Α φάσης (Α.1) της Μελέτης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης και
β) της συζήτησης του θέματος των συμβάσεων προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Περιφέρειας Κρήτης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.1 Επικύρωση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της με αριθμ. 15/27-12-2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης - (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Πιτσούλης Γεώργιος).

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2.1 Α) Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της ΠΚ και
Β) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Επιτροπή οι οποίες αφορούν στον τομέα πολιτικής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 163 και 164 του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (εισηγητής ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης Σταύρος).
2.2 Συμβάσεις προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης (εισηγητής ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης Σταύρος).
2.3 Έγκριση θέσπισης παγίου χορηγήματος καθαριότητας υπηρεσιών της ΠΕ Ρεθύμνου για το έτος 2013, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. οικ. 177/10-01-2013 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Ρεθύμνου (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία).
2.4 Συμμετοχή και υλοποίηση της Περιφέρειας Κρήτης δράσεων προβολή και προώθησης που αφορούν στα αγροτικά προϊόντα το έτος 2013 και έγκριση σχετικών δαπανών, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Βρέντζου-Σκορδαλάκη Θεανώ).

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3.1 Έγκριση Χορήγησης παράτασης προθεσμίας έως 30/06/2013 εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη δρόμου Έλος-Σημαντηριανά με διακλάδωση προς Πλοκαμιανά» ποσού σύμβασης 453.833,87 ευρώ», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 39210/28-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος ).
3.2 Έγκριση αποτελέσματος του από 11/01/2012 διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Συμπληρωματικές Μελέτες Έργων χρηματοδοτούμενων από το Ε.Σ.Π.Α. και λοιπών έργων της Π.Ε.Η.: Εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών και μελετών για το έργο: Δρόμοι Γάζι-Κρουσώνας & για λοιπά έργα της ΠΕΗ» προϋπολογισμού 239.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης)
3.3 Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας στη μελέτη «μελέτη κατά τμήματα Οδού ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΕΣ – ΑΡΜΕΝΟΙ», σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Λασιθίου (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κ. Καστρινάκης Νικόλαος)
3.4 Έγκριση Μελέτης Στηθαίων Ασφαλείας της ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Λασιθίου (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κ. Καστρινάκης Νικόλαος)

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
4.1 Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΚ, του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων και του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων για τη Λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Ατόμων με Αναπηρία στην περιοχή Κελιά του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1006/3105/10-01-2013 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευρυπίδης).
4.2 Έγκριση τροποποίησης ΠΣ μεταξύ ΠΚ και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου και Δήμου Ρεθύμνου για την εκπόνηση των μελετών: 1. Μελέτη: «Έργα εγκατάστασης πρόσδεσης Κρουαζιερόπλοιου λιμένος Ρεθύμνου» και 2. Μελέτη: «Βελτίωση της θωράκισης στη γένεση του προσήνεμου μώλου λιμένος Ρεθύμνου μετά της αναμόρφωσης των όπισθεν χερσαίων του χώρων» σύμφωνα με το συνημμένη εισήγηση (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία)
4.3 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΚΑΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» (Τροποποίηση υπάρχοντος ισογείου κτιρίου και προσθήκη κατ’ επέκταση διώροφου κτιρίου γραφείων), σύμφωνα 7312/2690/23-01-2013 έγγραφο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕΗ (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης)

5. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
5.1 Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση επιτροπών χαρακτηρισμού ως πολυσύχναστων των παραλιών των Περιφερειακών Ενοτήτων: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 23/2000: «Καθορισμός προϋποθέσεων Ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών Ναυαγοσωστικής κλπ» και τα συνημμένα σχετικά έγγραφα, καθώς και για τη χορήγηση αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής (άρθρο 35 της αριθμ. 20 απόφασης Γ.Λ.Κ. (ΦΕΚ 444Β/26-04-1999), σύμφωνα με τα συνημμένα έγγραφα των Λιμεναρχείων των ΠΕ ΠΚ. (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης κ. Πιτσούλης Γεώργιος)
5.2 Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 11067/16-01-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Ρεθύμνου (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία)


6. ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
6.1 Αλλαγή κατηγορίας ειδών πώλησης στις λαϊκές αγορές από Νωπά Αλιεύματα σε Οπωρολαχανικά-αυγά-κομμένα Άνθη της Πωλήτριας Λαϊκών Αγορών κας Αταμασόβα Φωτεινής, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 137/11-01-2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Χανίων (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος).
6.2 Ανασυγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 7,παραγ. 2 του Ν.2323/1995 όπως ισχύει, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 41/2012 (πρακ. Νο 5/18-04-12) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έργο της οποίας είναι η έκφραση γνώμης: α) για ίδρυση, μετακίνηση και κατάργηση Λαϊκών Αγορών και β) για τον καθορισμό του αριθμού των προς διάθεση αδειών Λαϊκών αγορών στην Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 263/16-01-2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου ΠΕ Ηρακλείου (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κος Κουκιαδάκης Ευριπίδης).
6.3 Α) Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών και
Β) Διαγραφή επαγγελματικής άδειας λόγω θανάτου του κατόχου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 363/21-01-2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕΗ (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης).