Από τους ελέγχους που διενήργησε το ΣΔΟΕ τον Ιανουάριο του 2013, το εκτιμώμενο ύψος προστίμων ανήλθε στο ποσό των 258.067.079,38 ευρώ, έναντι 217.432.442,05 ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 19%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τρίτη.

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα οικονομικά στοιχεία ολοκληρωθέντων ελέγχων του ΣΔΟΕ και τα συγκριτικά οικονομικά στοιχεία για τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (κ.λ.π.) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-2013

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Φ.Π.Α - Φ.Μ.Υ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΟΘΕΙ

23.343.441,71 € 35.309.766,22 € 51%

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΩΝ - ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

5.332 2.999

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

172.421.227,45 € 193.784.530,87 € 12%

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ Δ.Ο.Υ.

1.384 1.464

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

9.542.875,68 € 25.879.095,89 € 171%

ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑ

76 95

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

12.124.897,21 € 3.093.686,40 € -74%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ Φ.Π.Α.

217.432.442,05 € 258.067.079,38 € 19%

in.gr