Δεν επαναλειτουργεί τουλάχιστον προσωρινά για λόγους δημοσίου συμφέροντος η ασφαλιστική εταιρεία «EVIMA», καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας με τρεις αποφάσεις του απέρριψε το αίτημα αναστολής της απόφασης με την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της, δεσμεύτηκε το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού της (το οποίο χαρακτηρίστηκε ως «ασφαλιστική τοποθέτηση») και τέθηκε σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Η συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία, όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα έτσι και στην Κρήτη είχε το τελευταίο χρονικό διάστημα αυξήσει σημαντικά την παρουσία της στον κλάδο του αυτοκινήτου.

Πέραν των κεντρικών γραφείων της Evima στην Κρήτη, πολλά ασφαλιστικά πρακτορεία ασφάλιζαν πελάτες τους στην συγκεκριμένη εταιρεία και τώρα έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (68 - 70/2013) του Δ΄ Τμήματος, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της επίμαχης εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη ότι «ο κίνδυνος που ενέχουν οι διαπιστωθείσες παραβάσεις για την ιδιωτική ασφάλιση και για τα συμφέροντα των ασφαλισμένων και των δικαιούχων ασφαλίσματος είναι σημαντικός ως προς το σύνολο των παραβάσεων».

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ, λαμβάνοντας υπόψη «το διαπιστωθέντα σημαντικό κίνδυνο κλονισμού της ασφαλιστικής πίστεως και διαταράξεως της λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς, ήτοι την απειλούμενη σοβαρή βλάβη του δημοσίου συμφέροντος για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της άνω αγοράς, το οποίο και προεχόντως προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970, έκρινε εν όψει και του ότι η ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως δεν είναι προδήλως βάσιμη, ότι η αίτηση αναστολής πρέπει να απορριφθεί».
Τέλος, οι κύριες προσφυγές - αιτήσεις και των τριών προσδιορίστηκε να συζητηθούν στις 4 Ιουνίου 2013.


με πληροφορίες από nextdeal.gr από ΑΠΕ - ΜΠΕ