Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση αιτήσεων έως και τις 15 Μαΐου 2013, για ένταξη στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελώνων περιόδου 2013 – 2014.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και οι κάτοχοι δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό καθώς και δικαιωμάτων αναφύτευσης, για τις δράσεις Φύτευσης και Υποστύλωσης.
Απαραίτητες προϋποθέσεις:

1. Δηλώσεις συγκομιδής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
2. Η έκταση των προς αναδιάρθρωση αμπελοφυτειών να είναι τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα, να είναι νόμιμες και να εμφανίζονται στη βάση δεδομένων του νέου αμπελουργικού Μητρώου.
3. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα πέντε (5) έτη.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας
2. Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης.
3. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο αιτών αναλαμβάνει την υποχρέωση, εφόσον εγκριθεί, να εκριζώσει το αμπελοτεμάχιο του χωρίς άλλη ειδοποίηση από 16 Οκτωβρίου 2013 έως 31 Ιανουαρίου 2014 και να συστήσει εγγυητική επιστολή για τα μέτρα / δράσεις που θα υλοποιήσει μετά τις 31 Ιουλίου 2014 καθώς και ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος.
4. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
5. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου ΑΤΕ, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου – παραγωγού.
7. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής, και σε περίπτωση έγκρισης ένταξής του στο Πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής. Σε περιπτώσεις αδυναμίας προσκόμισης τίτλων κυριότητας μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης, από το αντίτυπο που φέρει τη σήμανση παραλαβής του υπαλλήλου της αρμόδια Δ.Ο.Υ., στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι το παραπάνω αντίγραφο είναι ακριβές και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σ’ αυτό είναι αληθή.

Για τα μη ιδιόκτητα αμπελοτεμάχια οι παραγωγοί πρέπει να προσκομίσουν συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια.

Για φυτεύσεις με δικαίωμα από το αποθεματικό ή με δικαίωμα αναφύτευσης εκτός των ανωτέρω και:
I. Την έγκριση του αντίστοιχου δικαιώματος.
II. Αποδεικτικά νομής και κατοχής της έκτασης στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η νέα αμπελοφυτεία ( συμβόλαια ή μισθωτήρια)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στα τηλέφωνα 28213-46552 & 28213-46553 Δ/νση Αγρ/κής Οικ. & Κτηνιατρικής Χανίων, 28220-22005 Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κισσάμου.