Πτώση της τάξεως του 29% περίπου σημείωσε η οικοδομική δραστηριότητα (βάσει του όγκου) το 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη η ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, το µέγεθος της συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ηµόσιας), µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 22.627 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4.236,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 16.491χιλιάδες m3 όγκου.

Παρατηρήθηκε δηλαδή, µείωση κατά 36,7% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 30,4% στην επιφάνεια και κατά 28,9% στον όγκο σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - ∆εκεµβρίου 2011.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, η Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα, σημείωσε στο σύνολο της χώρας, µείωση κατά 36,9% στον αριθµό των αδειών, κατά 32,1% στην επιφάνεια και κατά 30,6% στον όγκο, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - ∆εκεµβρίου 2011.

Το ποσοστό συµµετοχής της ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,9%.

Κατά το µήνα ∆εκέµβριο του 2012 το µέγεθος της συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ηµόσιας) ανήλθε σε 1.798 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 387,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.532,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, µείωση κατά 40,0% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 31,6% στην επιφάνεια και κατά 30,5% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2011.

Το µέγεθος Ιδιωτικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 1.776 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 365,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.421,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, µείωση κατά 40,2% στον αριθµό των αδειών, κατά 32,9% στην επιφάνεια και κατά 32,5% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2011.

Αντίστοιχα το µέγεθος της ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας ανήλθε σε 22 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 21,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 111,1 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συµµετοχής της ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για το µήνα ∆εκέµβριο 2012, είναι 7,2%.

in.gr