Δωρεάν θα ετοιμάζεται και θα κατατίθεται ο φάκελος των ωφελουμένων των προγραμμάτων «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες Δήμου Ηρακλείου» και «Ισότιμη Πρόσβαση» (ΤΟΠΕΚΟ) που επιθυμούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας».

Οι ωφελούμενοι των παραπάνω προγραμμάτων ενημερώθηκαν σήμερα Παρασκευή 22 Μαρτίου, από τους αρμόδιους για τις δυνατότητες και τα προγράμματα χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Την εκδήλωση διοργάνωσαν οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις «Δίαυλος Απασχόλησης Δήμου Ηρακλείου» και «Δρόμοι Απασχόλησης» που υλοποιούν τα δύο προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν τα προγράμματα: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας», «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών», ΟΠΑΑΧ και LEADER.

Tα προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης 3 της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4:

«Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», το οποίο σχεδίασε και διαχειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.