Απάντηση σε ερώτηση που κατέθεσε ο Κυριάκος Βιρβιδάκης, ως βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας στις 11 Ιανουαρίου 2013 με θέμα «Δάνεια των Δήμων με τράπεζες της χώρας», δόθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα διαβιβάζοντας έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο έγγραφο:

« Το Τ.Π. και Δανείων, με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καθώς και το πλαίσιο περί χορήγησης δανείων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν δύναται να εγκρίνει δάνεια προς αναχρηματοδότηση συναφθέντων εν γένει δανείων των Ο.Τ.Α, με ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, παρά μόνο για τα ποσά από τα δάνεια αυτά που εγγράφηκαν ως ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31-12-2011 (σχετικό άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.4038/2012). Επισημαίνεται όμως ότι η χρηματοδότηση Ο.Τ.Α για την εξυγίανση τους αποτελεί σκοπό δανειοδότησης από το Τ.Π. και Δανείων σύμφωνα με τον Ν. 3965/2011 (άρθρο 2 παρ.3).

Προκειμένου, λοιπόν, να δοθεί δυνατότητα αναχρηματοδότησης από το Τ.Π και Δανείων συναφθέντων εν γένει δανείων των Ο.Τ.Α με ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, απαιτείται η έκδοση νέας ειδικής νομοθετικής ρύθμισης, που θα περιλαμβάνει τόσο τους Ο.Τ.Α., που πληρούν τα κριτήρια δανειοδότησης του άρθρου 264 του Ν.3852/2010, όσο και για την κατηγορία των υπερχρεωμένων Ο.Τ.Α που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παραπάνω Νόμου, είτε έχουν ενταχθεί σε ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης είτε όχι.

Υπενθυμίζουμε ότι προκειμένου το Δ.Σ. του Τ.Π. και Δανείων να προβεί σε έγκριση δανείου, όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις, λαμβάνει κυρίως υπόψη του:

i. τη διαθέσιμη ρευστότητα του Τ.Π. και Δανείων και
ii. την ικανότητα αποπληρωμής των δανείων εκ μέρους του δανειζόμενου η οποία προκύπτει από αξιολόγηση των οικονομικών του στοιχείων, της βιωσιμότητας και της ορθολογικής οργάνωσής του, της πιστοληπτικής γενικά ικανότητάς του και των παρεχομένων ασφαλειών.

Για τους υπερχρεωμένους Ο.Τ.Α (ενταγμένους σε πρόγραμμα εξυγίανσης ή όχι), που οι διαθέσιμοι πόροι τους είναι πολύ περιορισμένοι και η έγκριση δανείου ως ανωτέρω από το Τ.Π. και Δανείων καθίσταται δυσχερής, απαιτείται να προβλέπεται δυνατότητα παροχής πρόσθετων εξασφαλίσεων-εγγυήσεων για την ικανότητά τους αποπληρωμής, είτε με παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, είτε μέσω του Λογαριασμού Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης, είτε με την ένταξή τους σε ειδικό καθεστώς παρακολούθησης εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους».


Στην ερώτησή του ο Κυριάκος Βιρβιδάκης ερωτούσε τους αρμόδιους Υπουργούς, που εδράζει η αρνητική απάντηση του Τ.Π. και Δανείων στην πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για αναχρηματοδότηση των δανείων που έχουν συνομολογήσει οι Δήμοι με εμπορικές τράπεζες από το Τ. Π. και Δανείων, εάν η άρνηση αφορά το σύνολο των δανείων των Δήμων με τις τράπεζες της χώρας ή υπάρχει η δυνατότητα αναχρηματοδότησης συγκεκριμένων δανείων που έχουν συνομολογήσει οι Δήμοι με εμπορικές τράπεζες από το Τ.Π. και Δανείων και με ποια κριτήρια θα προσδιοριστούν αυτά.