Ο Δήμος Φαιστού σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Δίκτυο Νέων Ελλάδας- Youthnet Hellas» υλοποιεί Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Grundtvig της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο “Feeling Younger by Getting Older” και ακρωνύμιο FYGO.

Στο πλαίσιο του προγράμματος FYGO προβλέπεται η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε άτομα τρίτης ηλικίας από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Youthnet Hellas. Προβλέπεται επίσης η εκπαίδευση νέων της τοπικής κοινωνίας από τα άτομα τρίτης ηλικίας σε θέματα λαϊκής παράδοσης, πολιτισμού, τοπικής ιστορίας κ.α. ως ένα μέτρο συνεργασίας μεταξύ των γενεών. Το πρόγραμμα συνάδει και με την ανακήρυξη του έτους 2012 από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως έτος «Ενεργούς Γήρανσης και Αλληλεγγύης Μεταξύ των Γενεών».

Τα σεμινάρια θα λάβουν χώρα το 2013 και 2014 και αποσκοπούν στη δημιουργία κουλτούρας ενεργούς γήρανσης. Η ανάγκη για τη χρηματοδότηση του εν λόγω προγράμματος προέκυψε από την έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, την ανάγκη επανένταξης των ηλικιωμένων ανθρώπων στην ενεργό κοινωνία και την ανάγκη για διαρκή πληροφόρησης τους για θέματα που τους αφορούν. 

Κατά την πρώτη φάση του προγράμματος διενεργήθηκε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου σε άτομα της τρίτης ηλικίας του Δήμου Φαιστού με σκοπό να κατανοηθούν οι ανάγκες τους για εκπαίδευση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής. Επίσης, μέσω του ερωτηματολογίου διερευνήθηκε και η δυνατότητα συμμετοχής των ατόμων τρίτης ηλικίας σε εκπαιδευτικές διαδικασίες προς τη Νέα Γενιά. Την έρευνα με τα ερωτηματολόγια διενέργησε η Κοινωνιολόγος του Δήμου Φαιστού, Μαραγκάκη Αγγελική. 

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας θα γίνει από την Ομάδα Εργασίας του Youthnet Hellas και θα παρουσιαστούν στην επόμενη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στην Πράγα.