Την χρηματοδότηση του ΤΟΕΒ Βιάννου για την αποκατάσταση των ζημιών του δικτύου από τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2012, δύναται να εξετάσει το ΥΠΑΑΤ, όπως προκύπτει από την απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανασίου Τσαυτάρη, μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν προβλέπεται να καλύπτει πάγιες δαπάνες Διοίκησης, Λειτουργίας και Συντήρησης. των συλλογικών εγγειοβελτιωτικών έργων, παρά μόνο κατά την περίοδο ανάπτυξής τους (5-6 αρχικά έτη λειτουργίας καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας για τις παραμεθόριες περιοχές έως ποσοστού 5% επί του συνολικού κόστους του έργου.

Όπως αναφέρει ο Υπουργός κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης: «το ΥΠΑΑΤ αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση δαπανών για ζημιές από πλημμύρες ή άλλη αιτία που συνιστά ανωτέρα βία(Ν.414/76) στα εγγειοβελτιωτικά έργα των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων τα οποία έχουν κατασκευαστεί από το Υπουργείο και η Δ.Λ.Σ. αυτών έχει μεταβιβασθεί στους ΟΕΒ από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού».

Για τις ζημιές που προκαλούνται στα εγγειοβελτιωτικά έργα και στα αγροτικά οδικά δίκτυα εντός της περιμέτρου αυτών, από έντονα καιρικά φαινόμενα, θα πρέπει:
α) να συντάσσεται τεχνική έκθεση με προϋπολογισμό στην οποία να καταγράφεται ο απαιτούμενος προϋπολογισμός αναλυτικά για την αποκατάσταση των ζημιών και β) να υποβάλλεται στο ΥΠΑΑΤ από την εποπτεύουσα Υπηρεσία του ΟΕΒ ή την οικεία Περιφέρεια μαζί με το αίτημα για την οικονομική ενίσχυση.

Όπως επισημαίνει ο Υπουργός: «τα ποσά που διατίθενται είναι περιορισμένα και ικανά να καλύψουν μικρό τμήμα των αιτούμενων πιστώσεων για μικρής έκτασης ζημιές και δαπάνες Δ.Λ.Σ. στα προαναφερθέντα εγγειοβελτιωτικά έργα των Ο.Ε.Β., ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση των εν λόγω δαπανών από το Κεντρικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων, είναι να αποδεικνύεται ότι οι ωφελούμενοι των έργων παραγωγοί αδυνατούν να καταβάλλουν το κόστος των ζημιών από μόνοι τους».

Τέλος, ο κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης αναφέρει ότι θα εξεταστεί το αίτημα για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΤΟΕΒ Βιάννου, στο πλαίσιο των διατιθέμενων πιστώσεων που πρόκειται να εγγραφούν στον Τακτικό Προϋπολογισμό του 2013.