Το πρόγραμμα "Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα" επιδοτεί με 50% επενδυτικά έργα που θα γίνουν από υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009, και οι οποίες σκοπεύουν να μεταγκατασταθούν σε ΒΕΠΕ/ Επιχειρηματικά Πάρκα.

Η Δράση του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000 ΕΥΡΩ αφορά στην ενίσχυση της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων μόνο σε οργανωμένες και θεσμοθετημένες βάσει νόμου ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., Τεχνοπόλεις, και Επιχειρηματικά Πάρκα.

Δικαιούχοι του προγράμματος:
Υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργείας (διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009 και δεν είναι προβληματικές.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 € κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 € αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη. 

Κατηγορίες Επενδύσεων:
Οι επιδοτούμενες δαπάνες περιλαμβάνουν επενδύσεις σε πάγια και άϋλες επενδύσεις, με ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας την 14η Δεκεμβρίου 2012 και έπειτα. Οι επιλέξιμες ενέργειες (www.keh.gr) αναλύονται ως ακολουθως: 

Επενδύσεις σε πάγια.
1. Ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων
2. Αγορά υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση και επέκταση αυτών.
3. Δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης
4. Αναγκαίες ειδικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης στον καινούριο χώρο παραγωγής.
5. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
6. Προμήθεια και εγκατάσταση τυχόν νέου αναγκαίου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης λογισμικού και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας (ΑΠΕ).

Άϋλες επενδύσεις.
7. Ενέργειες μετεγκατάστασης.
8. Ενέργειες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης.
9. Ενέργειες σχετικές με μελέτες για την εγκατάσταση των μηχανημάτων στην νέα θέση και την έκδοση της άδειας λειτουργίας στη νέα θέση εγκατάστασης.

Ύψος προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων: 
Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης τουλάχιστον από 30.000,00 € έως μέγιστο 400.000,00 € και με διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης αυτών μέχρι 31.3.2015.

Προθεσμίες Υποβολής
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα του ΕΣΠΑ διαρκεί έως τις 31 Μαίου 2013.

Δωρεάν ενημέρωση ενδιαφερομένων επενδυτών παρέχεται καθημερινά από το κέντρο επενδύσεων ηρακλείου, από τις 10:00 έως τις 15:00 στο τηλέφωνο 2810823002.