Την υιοθέτηση ενός συστήματος φοροαπαλλαγών/εκπτώσεων για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, παρόμοιο με αυτό που ήδη εφαρμόζει ή θέσπισε η ιταλική κυβέρνηση, προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας πος την κυβέρνηση.

Στην επιστολή που απέστειλε προς τους υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος (και κοινοποιήθηκε στο γραφείο του πρωθυπουργού), η ΡΑΕ υπενθυμίζει τα μέτρα που είχε προτείνει από τις 19 Φεβρουαρίου για την αντιστάθμιση της επιβάρυνσης που προκαλεί το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία, και επιπλέον αναφέρεται σε ορισμένες πρόσφατες εξελίξεις σε κράτη-μέλη της ΕΕ, αναφορικά με τη θέσπιση μέτρων οικονομικής υποστήριξης των βιομηχανιών και επιχειρήσεων με υψηλό ενεργειακό κόστος, μέσω ειδικού συστήματος φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων που θα μπορούσε, κατάλληλα διαμορφωμένο, να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα.

Για το πρώτο θέμα, όπως επισημαίνεται, «οι συνημμένες προτάσεις της ΡΑΕ, σε πλήρη συμφωνία και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2009/87/ΕΚ & 2009/29/ΕΚ, συνίστανται σε παροχή δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων, σε ποσοστό 85% επί των συνολικών εκπομπών ρύπων που εκπέμπει κάθε βιομηχανία μέσω της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τα έτη 2013, 2014 και 2015 (και αντίστοιχα 80% για τα έτη 2016, 2017 και 2018, και 75% για τα έτη 2019 και 2020), λαμβάνοντας υπ’ όψη το συντελεστή εκπομπής CO2 (tCO2/MWh) και την τρέχουσα προθεσμιακή τιμή δικαιωμάτων εκπομπών EUA (€/tCO2)».

Όσον αφορά το θέμα των φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων, η ΡΑΕ σημειώνει ότι πολύ πρόσφατα, η ιταλική κυβέρνηση θέσπισε με ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, πέραν των όσων ήδη ισχύουν για τη στήριξη της εγχώριας βιομηχανίας της (π.χ. συμβάσεις διακοψιμότητας), και ένα
νέο σύστημα φοροαπαλλαγών για εταιρείες με σημαντικό ενεργειακό κόστος, αλλάζοντας τη βάση υπολογισμού/χρέωσης/φορολόγησης, από τη συνολική κατανάλωση ενέργειας μιας επιχείρησης, στη συμμετοχή του ενεργειακού της κόστους στο συνολικό κύκλο εργασιών της.

Φοροελαφρύνσεις για δαπάνες άνω του 2% επί του τζίρου

Ειδικότερα, όπως λέει η ΡΑΕ, η απόφαση καθορίζει ότι οι εταιρείες των οποίων οι δαπάνες για ενέργεια αντιστοιχούν σε περισσότερο από 3% του κύκλου εργασιών τους, δικαιούνται φορολογικές ελαφρύνσεις όσον αφορά τους φόρους που επιβάλλονται σε ενεργειακά προϊόντα, ενώ οι εταιρείες των οποίων οι δαπάνες για ηλεκτρική ενέργεια αντιστοιχούν σε περισσότερο από 2% του κύκλου εργασιών τους δικαιούνται εκπτώσεις στις (ρυθμιζόμενες) χρεώσεις της ηλεκτρικής
ενέργειας που σχετίζονται με πολιτικές προώθησης/ενίσχυσης των ΑΠΕ (π.χ. Ειδικό Τέλος), ή με άλλες συναφείς πολιτικές (π.χ. χρεώσεις ΥΚΩ).

Οι εκπτώσεις θα αυξάνονται ανάλογα με το ποσοστό του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας επί του
κύκλου εργασιών. Η απόφαση καθορίζει, περαιτέρω, ένα κατώτατο όριο ενεργειακής κατανάλωσης ίσο με 2,4 GWh/έτος, πέραν του οποίου οι επιχειρήσεις δικαιούνται φοροελαφρύνσεις και εκπτώσεις.

Σημειώνεται ότι παρόμοιοι μηχανισμοί ελάφρυνσης του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία εφαρμόζονται, με διάφορες μορφές και κλίμακες, και σε πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη (π.χ. Γερμανία: ανώτατο όριο τέλους ΑΠΕ - Βέλγιο, Ισπανία: συμβάσεις διακοψιμότητας σε χαλυβουργίες, κ.λπ.).

Στο πλαίσιο των ιδιαίτερα οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ενεργοβόρος ελληνική βιομηχανία και βιοτεχνία στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά και οι λοιπές ελληνικές επιχειρήσεις, η ΡΑΕ θεωρεί απαραίτητο και σημαντικό να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες υποστήριξης της συνέχισης λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών στη χώρα μας, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας,συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και της
απασχόλησης.

Γι’ αυτό και η ΡΑΕ, αφ’ ενός επαναφέρει τις προτάσεις της για την αντιστάθμιση του ενεργειακού κόστους των ελληνικών βιομηχανιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που προκαλείται από την υποχρέωση πλήρους κάλυψης του κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών CO2 στην ηλεκτροπαραγωγή, αφ’ ετέρου προτείνει, συμπληρωματικά, την υιοθέτηση ενός συστήματος
φοροαπαλλαγών/εκπτώσεων για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, παρόμοιο με αυτό που ήδη εφαρμόζει ή θέσπισε, κατά τα ανωτέρω, η ιταλική κυβέρνηση.


in.gr