Τη Δευτέρα 27 Μαΐου ορίστηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ Α.Ο. Χανιά, ενώ σε περίπτωση μη απαρτίας η διαδικασία θα επαναληφθεί την Παρασκευή 14 Ιουνίου.

Αναλυτικά:

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ


Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην υπ’ αριθμόν 43 συνεδρίαση της 23/04/2013 και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας Α.Ο. ΧΑΝΙΑ Π.Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Μαΐου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 στα γραφεία του Α.Ο. ΧΑΝΙΑ στην οδό Α. Παπανδρέου 57, με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

1)Aνάγνωση των εκθέσεων διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εταιρίας για τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσεως 30/06/2012
2)Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 30/06/2012
3)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του προϊσταμένου του λογιστηρίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την κληθείσα χρήση.
4)Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
5)Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσεως.
6)Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Επίσης, μπορεί να περιληφθεί και οποιοδήποτε άλλο θέμα για το οποίο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μάλιστα ανεξάρτητα εάν αυτό προϋποθέτει ή όχι τροποποίηση του καταστατικού.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το Νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, με τα ίδια θέματα, στις 14 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή στις 20.00 στον ίδιο χώρο.

O πρόεδρος                      τα μέλη"
Λευτέρης Αντωνακάκης