Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης εκδόθηκε η αριθμ. πρωτ. Φ.32/3300/10-5-2013 (ΑΔΑ:BENY9) Προκήρυξη για την πλήρωση με απόσπαση των θέσεων Διευθυντή, Υποδιευθυντή Π/θμιας και Υποδιευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π), για θητεία τριών (3) σχολικών ετών, αρχόμενη από1-9-2013 έως και 31-8-2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή και για μια (1) από τις θέσεις του Υποδιευθυντή Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπ/σης, εφόσον έχουν τα προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές και να υποβάλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Δ/νσεις που υπάγονται από 15 Μαΐου έως και 28 Μαΐου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης στα τηλ: 2810302440 & 2810302442.

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης, καθώς και έντυπο αίτησης, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης (δείτε εδώ).