Συνάντηση της Περιφερειακής Ομάδας Εργασίας για την Ενεργειακή Απόδοση στον Κύκλο του Νερού, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Χερσονήσου, για το πρόγραμμα E2STORMED.

Το πρόγραμμα E2STORMED (βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κύκλο του νερού μέσω χρήσης καινοτόμων πρακτικών στη διαχείριση των όμβριων υδάτων σε έξυπνες Μεσογειακές πόλεις) έχει σαν σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κύκλου του αστικού νερού και σε κτήρια, με την προώθηση της χρήσης καινοτόμων λύσεων για τα όμβρια ύδατα όπως τα «Αειφόρα Συστήματα Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων» (Sustainable Drainage Systems S.U.D.) στις Μεσογειακές πόλεις.

Τα «Αειφόρα Συστήματα Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων» είναι μια προσέγγιση οικονομικά αποδοτική και διαχρονική για τις ανάγκες υποδομών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να αναλύσει τις επιπτώσεις αυτών των συστημάτων στην αστική ενεργειακή απόδοση.

Το E2STORMED χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα MED της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σ’ αυτό παίρνουν μέρος εννέα εταίροι από την Ισπανία, Ιταλία, Ην. Βασίλειο, Κροατία, Μαυροβούνιο, Ελλάδα και Μάλτα.

Έξι Μεσογειακές πόλεις έχουν επιλεγεί από διαφορετικές χώρες, ως πιλοτικές, σ’ αυτό το πρόγραμμα. Μια από αυτές, είναι κι ο Δήμος Χερσονήσου, για αυτό και απαιτείται η συγκρότηση μιας Περιφερειακής Ομάδας Εργασίας για την Ενεργειακή Απόδοση στον Κύκλο του Νερού, ώστε να συγκεντρωθούν πληροφορίες για τη διαχείριση του αστικού κύκλου του νερού και την αντίστοιχη της ενεργειακής κατανάλωσης.

Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν η παρουσίαση του προγράμματος E2STORMED από την ομάδα εργασίας στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε αυτές να συνδράμουν με την εμπειρία και τη γνώση τους στην υλοποίηση του προγράμματος.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε:

«Ο Δήμος Χερσονήσου έχει δεσμευθεί ως μέλος του Συμφώνου των Δημάρχων να αναλάβει δράσεις με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο Δήμο μας. Το πρόγραμμα E2STORMED δίνει την ευκαιρία να υλοποιήσουμε τέτοιες δράσεις για τη μείωση της ενέργειας στον κύκλο του νερού και εν γένει της ορθολογικής διαχείρισης των όμβριων υδάτων, σε συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ο Δήμος μας, ένας έμπειρος Δήμος στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεχίζει να δείχνει την εξωστρέφειά του συμμετέχοντας σε δράσεις όπως το πρόγραμμα E2STORMED. Τα αποτελέσματα αυτής της δράσης θα δώσουν στο Δήμο μας μία μελέτη η οποία θα μας οδηγήσει στην ορθολογική διαχείριση των όμβριων υδάτων, την εξοικονόμηση νερού άρα και ενέργειας.»