Ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής:

"Σύμφωνα με το σχετικό 1 (άρθρο 16 παρ. 7) και το σχετικό 2 (Παράρτημα ΙΙΙ, Τμήμα ΙΧ, Κεφάλαιο Ι), οι εγκαταστάσεις μεταποίησης γάλακτος δεν μπορούν να παραλαμβάνουν γάλα από εκτροφές Μ1 (εκτροφές που δεν έχουν ελεγχθεί για το Μελιταίο Πυρετό για ένα έτος).

Λόγω του σημερινού μεγάλου αριθμού εκτροφών Μ1 η παραπάνω απαγόρευση θα ισχύσει από 31 Οκτωβρίου του 2013.

Το παραπάνω χρονικό περιθώριο δίδεται για την προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων στις απαιτήσεις του Προγράμματος.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στις θετικές εκτροφές (Μ+) το γάλα που προέρχεται από τα μολυσμένα ζώα απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Το γάλα που προέρχεται από τα μη μολυσμένα ζώα της μολυσμένης εκμετάλλευσης χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 853/2004 ΕΕ, Παράρτημα ΙΙΙ τμήμα ΙΧ Κεφάλαιο Ι παρ. 3-5 (το γάλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων μετά την παστερίωσή του ή για την παραγωγή τυριών ωρίμανσης 2 τουλάχιστον μηνών).

Τα τυροκομεία θα παραλαμβάνουν γάλα μόνο με την προσκόμιση βεβαίωσης υγειονομικού καθεστώτος εκμετάλλευσης (για παράδοση γάλακτος) ή πρόσφατου δελτίου ορολογικών εξετάσεων (σχετικό 3).

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω ελλείψεως προσωπικού από το Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου, οι αιμοληψίες θα γίνονται κυρίως από ιδιώτες κτηνιάτρους με δαπάνη του κτηνοτρόφου.

Δεδομένης της σημασίας που έχει η σωστή εφαρμογή του Προγράμματος, τόσο για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, όσο και με την εικόνα ολόκληρης της χώρας (πχ έκδοση ταξιδιωτικής οδηγίας για μη κατανάλωση ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων, δυσφήμιση της φέτας στο εξωτερικό, απαγόρευση εξαγωγών κλπ), παρακαλούμε για την άμεση πραγματοποίηση αιμοληψιών στις εκτροφές σας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα."