Μετατρέψιμα χρεόγραφα ύψους 300 εκατ. ευρώ, με ετήσιο τόκο 7%, εκδίδει η Marfin, για να ενισχύσει τα πρωτοβάθμια και εποπτικά της κεφάλαια. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, η Marfin θα εκδώσει Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) ύψους 294 εκατ. ευρώ, που θα προσφερθούν στους υφιστάμενους μετόχους της τράπεζας, με αναλογία ένα αξιόγραφο για κάθε πέντε μετοχές.

Τον Νοέμβριο του 2010, η τράπεζα είχα αποφασίσει να εκδώσει ΜΑΕΚ μέχρι 660 εκατ. ευρώ. Τα ΜΑΕΚ θα αποτελέσουν Πρωτοβάθμια Κεφάλαια (Tier 1 Capital) της Τράπεζας, σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙΙ. Η τιμή μετατροπής έχει καθοριστεί σε 1,80 ευρώ, σύμφωνα με την από 11.11.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η οποία ανακοινώθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζα της 18.11.2010, με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 7%.

Σύμφωνα με την τράπεζα, η έκδοση θα έχει θετική επίδραση κατά 110 μονάδες βάσης στους δείκτες Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων (Tier 1 Capital) και συνολικών Εποπτικών Κεφαλαίων του Ομίλου, οι οποίοι θα διαμορφωθούν σε 13,1% και 14,8%, αντίστοιχα.

Η έκδοση αποτελεί μέρος της εγκριθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο της 11ης Νοεμβρίου 2010, έκδοσης Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου ύψους έως 660 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος με την εν λόγω έκδοση αξιόγραφων στοχεύει στην περαιτέρω εναρμόνιση της κεφαλαιακής της δομής με τις απαιτήσεις της Βασιλείας IIΙ, στην ενίσχυση της ήδη ισχυρής κεφαλαιακής της βάσης, καθώς και στην υλοποίηση των μεσοπρόθεσμων στρατηγικών της στόχων.

«Η ΜΡΒ δεν έχει λάβει κρατική βοήθεια, είτε με τη μορφή ρευστότητας είτε με τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την εύρωστη κεφαλαιακή της βάση, επιτρέπει στη Τράπεζα τη περαιτέρω ενδυνάμωση της ήδη ισχυρής της θέση στη Κύπρο, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Διεθνούς Τραπεζικής της και την περαιτέρω επέκτασή της στις αγορές της αναδυόμενης Ευρώπης» αναφέρεται.

Τα ΜΑΕΚ θα προσφερθούν σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της τράπεζας οι οποίοι θα κατέχουν δικαιώματα προτίμησης. Η τιμή διάθεσης θα είναι €1.00 ανά ΜΑΕΚ, ενώ θα αντιστοιχεί ένα ΜΑΕΚ για κάθε πέντε Δικαιώματα Προτίμησης.

zougla.gr