Στη Μαδρίτη θα μεταβεί σήμερα ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι¬σης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνάντηση των υπουργών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013 και εν συνεχεία στο Συμβούλιο Απασ¬χόλησης της Ε.Ε στο Λουξεμβούργο στις 20-21 Ιουνίου 2013.

Η συνάντηση της Μαδρίτης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προετοιμα-σίας της «Στρογγυλής Τραπέζης για την προώθηση της απασχόλησης των νέων στην Ευρώπη» η οποία οργανώνεται από την Καγκελάριο της Γερμα¬νίας A. Merkel, στο Βερολίνο στις 3 Ιουλίου 2013 και στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι υπουργοί Εργασίας της Ε.Ε.

Η «Στρογγυλή Τράπεζα» του Βερολίνου σηματοδοτεί μια πανευρωπαϊκή κινητοποίηση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του μείζονος προβλήμα¬τος της ανεργίας των νέων, ιδιαίτερα στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, μέσω της διεύρυνσης των χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρο¬μεσαίες επιχειρήσεις και της αναζήτησης αποτελεσματικών τρόπων εφαρμο¬γής της πρωτοβουλίας «Εγγυήσεις για τους Νέους» (Youth Guaran¬tee).

Τόσο στη συνάντηση της Μαδρίτης, όσο, κυρίως, σ’ αυτή του Βερολίνου στις 3 Ιουλίου, ο υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης θα αναδείξει τις επιπτώ-σεις της πρωτοφανούς ύφεσης τα πέντε τελευταία χρόνια στην απασχό-ληση των νέων στην Ελλάδα, προτείνοντας, παράλληλα, την υλοποίηση εκτεταμένων παρεμβάσεων που θα δίνουν κίνητρα στις επιχειρήσεις για την πρόσληψη άνεργων νέων και τη δημιουργία νέων, πρόσθετων θέσεων εργα¬σίας, ιδίως δε σε εξωστρεφείς, καινοτόμους και παραγωγικούς κλά-δους της ελληνικής οικονομίας.