Απαιτήσεις στον εκκαθαριστή καλούνται να αναγγείλουν ασφαλισμένοι της "Ασπίς" και της "Commercial" μέχρι τον Οκτώβριο.

Οι δικαιούχοι ασφαλίσματος θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο επόπτη Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης.

Σε ανακοίνωση του επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης της Ασπίς αναφέρονται τα εξής:

Ανακοινώνεται στους δικαιούχους ασφαλίσματος ασφαλίσεων ζωής της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ», όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ 2574/2009 (ΦΕΚ Β ́ 2509/18.12.2009) και ταξινομούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 (περ. I έως και IX) του ν.δ. 400/1970, ότι δύνανται έως την 4/10/2013 να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους στον Επόπτη Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης.

Συγκεκριμένα, καλούνται οι δικαιούχοι ασφαλίσματος των ασφαλίσεων ζωής της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «AΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» να προβούν κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970 σε αναγγελία των απαιτήσεων προς την Εταιρεία, προσκομίζοντας ταυτόχρονα όλα τα δικαιολογητικά τους στοιχεία στον Επόπτη Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης, κ. Κωνσταντίνο Παπακωστόπουλο, Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι, τηλέφωνο επικοινωνίας: 800- 50-000-18.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 δεύτερο εδάφιο του ν.δ. 400/1970, ΔΕΝ καλούνται (και συνεπώς δεν αναγγέλλονται) οι δικαιούχοι ασφαλίσεων ζωής για τους οποίους δεν έχει επέλθει ασφαλιστική περίπτωση έως την ημερομηνία ανάκλησης αδείας λειτουργίας της άνω ασφαλιστικής επιχείρησης, ήτοι την 21 Σεπτεμβρίου 2009. Μαρούσι , 19 Ιουνίου 2013

Ο Επόπτης Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης
Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος

Ανάλογη είναι η ανακοίνωση και για τους ασφαλισμένους της Commercial Value

Η ανακοίνωση έχει ως εξής;

Ανακοινώνεται στους δικαιούχους ασφαλίσματος ασφαλίσεων ζωής της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «COMMERCIAL VALUE AAE», όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ 2574/2009 (ΦΕΚ Β ́ 2509/18.12.2009) και ταξινομούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 (περ. I έως και IX) του ν.δ. 400/1970, ότι δύνανται έως 4/10/2013 να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους στον Επόπτη Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης.

Συγκεκριμένα καλούνται οι δικαιούχοι ασφαλίσματος των ασφαλίσεων ζωής της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «COMMERCIAL VALUE AAE» να προβούν κατά το άρθρο10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970 σε αναγγελία των απαιτήσεων προς την Εταιρεία, προσκομίζοντας ταυτόχρονα όλα τα δικαιολογητικά τους στοιχεία στον Επόπτη Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης, κ. Κωνσταντίνο Παπακωστόπουλο, Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι, τηλέφωνο επικοινωνίας: 800-50-000-18.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 δεύτερο εδάφιο του ν.δ. 400/1970,ΔΕΝ καλούνται (και συνεπώς δεν αναγγέλλονται) οι δικαιούχοι ασφαλίσεων ζωής για τους οποίους δεν έχει επέλθει ασφαλιστική περίπτωση έως την ημερομηνία ανάκλησης αδείας λειτουργίας της άνω ασφαλιστικής επιχείρησης, ήτοι την 26 Φεβρουαρίου 2010.Μαρούσι , 19 Ιουνίου 2013Ο

Επόπτης Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης
Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος

nextdeal.gr