Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής όσον αφορά τους εχθρούς- ασθένειες του Αμπελιού:

• Για τη Ευδεμίδα

Η τρίτη πτήση ξεκίνησε και στις όψιμες περιοχές.
Συνιστάται επέμβαση για τις όψιμες περιοχές (όπως Χουμέρι, Ανώγεια, κλπ). στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:
_ Επιτραπέζια: 18 -20 Ιουλίου.
_ Σουλτανίνες – Οινάμπελα: 20 - 22 Ιουλίου.
Στις πρώιμες και στις ενδιάμεσες περιοχές η πτήση του εντόμου συνεχίζεται με αυξημένους πληθυσμούς.
Σε πρώιμες - ενδιάμεσες περιοχές συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός στις παρακάτω ημερομηνίες:
_ Επιτραπέζια: 18 -20 Ιουλίου.
_ Σουλτανίνες – Οινάμπελα: 21 - 22 Ιουλίου.
Το φάρμακο να καλύπτει καλά όλα τα σταφύλια.
Σε αμπέλια που θα τρυγηθούν σύντομα, να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας. Να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής μεταξύ ψεκασμού και συγκομιδής.

• Για το Τζιτζικάκι

Σε αμπέλια που διαπιστώνονται πληθυσμοί να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

• Για το Ωϊδιο

Μετά το γυάλισμα συνιστώνται επεμβάσεις μόνο σε επιτραπέζια σταφύλια. Οι όψιμες προσβολές σε άξονες και μίσχους (λίκια) υποβαθμίζουν την εμπορική αξία των σταφυλιών.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Απαγορεύεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από ψεκασμένα αμπέλια.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται η χρήση μη εγκεκριμένων για την καλλιέργεια φαρμάκων.
Σε περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις στους ελέγχους υπολειμμάτων στα σταφύλια, προβλέπονται από τον νόμο αυστηρές κυρώσεις.