Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής όσον αφορά εχθρούς – ασθένειες του Αμπελιού-Ελιάς:

Α) ΑΜΠΕΛΙ

• Για την Ευδεμίδα

Στις μεσοπρώιμες περιοχές η τρίτη πτήση συνεχίζεται με αυξημένους πληθυσμούς.
Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες για τις μεσοπρώιμες περιοχές:
-Επιτραπέζια: 23 -25 Ιουλίου.
Σουλτανίνες – Οινάμπελα: 25 - 27 Ιουλίου.
Το φάρμακο να καλύπτει καλά τα σταφύλια.
Σε αμπέλια που θα τρυγηθούν σύντομα, να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας. Να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής μεταξύ ψεκασμού και συγκομιδής

• Για το Ωϊδιο ή Χολέρα

Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας των αμπελιών που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση.
Οι όψιμες προσβολές ωιδίου στους άξονες και τους μίσχους των σταφυλιών (λίκια) υποβαθμίζουν την εμπορική τους αξία.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Ο χαρακτηρισμός της ζώνης πρωιμότητας για κάθε περιοχή είναι ενδεικτικός. Υπάρχουν αμπέλια στην ίδια περιοχή με διαφορετική πρωιμότητα λόγω των πολλών τοπικών μικροκλιμάτων. Οι παραγωγοί είναι εκείνοι που σε συνεργασία με τους τοπικούς συμβούλους θα πρέπει να καθορίζουν τη
ζώνη που ανήκουν τα αμπέλια τους.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Απαγορεύεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από ψεκασμένα αμπέλια.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται η χρήση μη εγκεκριμένων για την καλλιέργεια φαρμάκων. Σε περίπτωσηπου διαπιστώνονται παραβάσεις κατά τους τακτικούς ελέγχους υπολειμμάτων στα σταφύλια προβλέπονται από τον νόμο αυστηρές κυρώσεις.

Β) ΕΛΙΑ

• Για τη Μαργαρόνια

Στις όψιμες περιοχές παρατηρούνται χαμηλές συλλήψεις.
Συνιστάται ψεκασμός στους ελαιώνες που διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές στη βλάστηση ή στους καρπούς. Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν ελαιόδεντρα με τρυφερή βλάστηση όπως φυτώρια,
δέντρα νεαρής ηλικίας και δέντρα που έχουν δεχτεί κλάδεμα ανανέωσης.
− Όψιμες περιοχές: 26 – 29 Ιουλίου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και των ασθενειών του αμπελιού και της ελιάς
να γίνονται με επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων σύμφωνα με τις λίστες των εγκεκριμένων
δραστικών ουσιών.
ΝΕΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: Για την αντιμετώπιση της μαργαρόνιας στην ελιά εγκρίθηκε
σκεύασμα με δραστική ουσία deltamethrin (δελταμεθρίν), μέγιστος αριθμός εφαρμογών μία ανά καλλιεργητική περίοδο και 7 ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή.