Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις για αθέμιτες πρακτικές, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, αλλά και κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012, δημοσίευσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το πρώτο εξάμηνο του 2013 υποβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 1.294.500 ευρώ, ενώ το δεύτερο εξάμηνο του 2012, το ύψος των προστίμων ανήλθε σε 1.317.500 ευρώ. Τη μείωση των προστίμων που αφορούν στην παραβίαση διατάξεων του ν.3758 λειτουργίας εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών, το υπουργείο Ανάπτυξης την αποδίδει στη συμμόρφωση των εταιρειών.

Συνολικά το πρώτο εξάμηνο του 2013 επιβλήθηκαν από τις υπηρεσίες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Εποπτείας της Αγοράς και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου πρόστιμα ύψους 5.802.075,19 ευρώ.

Σε ανακοίνωσή του, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς αναφέρει πως: «Η εντατικοποίηση των ελέγχων καταδεικνύει την αμετάθετη θέση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για πλήρη και χωρίς εκπτώσεις εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, η οποία, σε συνδυασμό με τις υλοποιούμενες μεταρρυθμίσεις, συνθέτει ένα νέο περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού».

Στον πρώτο Πίνακα παρατίθενται τα πρόστιμα που επεβλήθησαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, καθώς και όσα επεβλήθησαν το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

Κυρώσεις βάσει του Ν.2251 περί προστασίας καταναλωτή & Ν.3758 περί εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών

2012

(Β’ εξάμηνο)

2013 (Α'εξάμηνο)

Γενικό Άθροισμα

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (παραπλάνηση)

263.000 €

277.500 €

540.500 €

Αθέτηση όρων εγγυήσεων

19.500 €

167.000 €

186.500 €

Καταχρηστικοί Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων και Τραπεζικών Προϊόντων

150.000 €

473.000 €

623.000 €

Μη απάντηση σε ερωτήματα

18.000 €

45.000 €

63.000 €

Μη ασφαλή προϊόντα

73.500 €

84.500 €

158.000 €

Συμβάσεις από απόσταση (ηλεκτρονικές πωλήσεις)

403.500 €

137.000 €

540.500 €

Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος

55.500 €

55.500 €

Παραβίαση διατάξεων του ν.3758 λειτουργίας εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών*

390.000 €

55.000 €

445.000 €

Γενικό Άθροισμα

1.317.500 €

1.294.500 €

2.612.000


Στον δεύτερο πίνακα εμφανίζονται τα πρόστιμα που αφορούν σε εκπρόθεσμη υποβολή καταστάσεων για ενδοομιλικές τιμολογήσεις:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (ΕΥΡΩ)

Νόμος 3728/2008

Ιανουάριος- Ιούνιος 2013

306

2.215.775,19


Στον τρίτο πίνακα αποτυπώνονται οι διαπιστωθείσες αγορανομικές παραβάσεις και η συνακόλουθη επιβολή προστίμων ανά μήνα και συγκεντρωτικά.