Ιδιαίτερα αυξημένο υπήρξε το επενδυτικό ενδιαφέρον στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης Leader

Συγκεκριμένα, υπερκαλύφθηκε η προκηρυσσόμενη δημόσια δαπάνη κατά 157 %

Χθες ολοκληρώθηκε η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Leader, «Ψηλορείτης, Ο Μύθος Εμπνέει τη Ζωή», η οποία είχε διάρκεια από 18-5-2013 έως 5-8-2013.

To τοπικό σχέδιο υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007–2013 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER», με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Υποβλήθηκαν συνολικά 76 επενδυτικά σχέδια και προτάσεις φορέων συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 10.726.203,14 € με δημόσια δαπάνη 6.454.871,36 €.

Το ποσό που προκηρύχθηκε ήταν συνολικού κόστους 4.022.929,68 € με δημόσια δαπάνη 2.512.257,41 €.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία των προτάσεων που υποβλήθηκαν, ανά δράση είναι :


ΠΟΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΕΥΡΩ)

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ (ΕΥΡΩ)

Δράση

Ενδεικτικό Συνολικό κόστος

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη

% Ενίσχυσης

Αριθμός Προτάσεων

Συνολικό κόστος

Δημόσια Δαπάνη

L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

1.151.621,44

575.810,72

50%

15

4.330.905,89

2.165.452,98

L311-2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής»

100.000,00

50.000,00

50%

4

239.199,99

119.600,00

L311-6  «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών»

100.000,00

50.000,00

50%

0

0,00

0,00

L312-1 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων»

200.000,00

100.000,00

50%

1

37.671,18

18.835,59

L312-2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών»

240.000,00

120.000,00

50%

4

410.729,86

205.364,94

L312-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση»

200.000,00

100.000,00

50%

3

629.487,18

314.743,60

L312-5 «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων»

35.000,00

17.500,00

50%

0

0,00

0,00

L313-1 «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης  (γραφεία - περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)

88.000,00

88.000,00

100%

1

24.600,00

24.600,00

L313-5 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης»

506.383,10

253.191,55

50%

6

2.154.707,24

1.077.353,63

L313-6 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής»

200.000,00

100.000,00

50%

0

0,00

0,00

L313-7 «Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού»

80.000,00

40.000,00

50%

1

217.506,24

108.753,12

L313-8 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου  (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών , χώροι γευσιγνωσίας)

60.000,00

30.000,00

50%

0

0,00

0,00

L321-1 « Έργα υποδομής μικρής κλίμακας  (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα , έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)

274.811,71

274.811,71

100%

2

151.980,00

151.980,00

L321-2 «Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κτλ»

293.621,71

293.621,71

100%

12

1.061.613,73

1.061.613,73

L321-3 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων , στολών

156.680,01

117.510,01

75%

16

421.127,45

315.845,60

L322-2 «Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση»

58.000,00

58.000,00

100%

1

71.340,00

71.340,00

L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης»

138.811,71

138.811,71

100%

4

351.549,52

351.549,52

L323-2β «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία  είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)

140.000,00

105.000,00

75%

6

623.784,86

467.838,65

 

4.022.929,68

2.512.257,41

 

76

10.726.203,14

6.454.871,36

 

Η ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε  ΟΤΑ  θα ξεκινήσει άμεσα την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα δημοσιευμένα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής.

Ο αναλυτικός πίνακας των υποψήφιων επενδυτικών σχεδίων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.akomm.gr