Ο Δήμος Χερσονήσου ανακοινώνει τη διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με αντικείμενο το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Χερσονήσου με συνολικό προϋπολογισμό 600.340,00 € (συμπεριλαμβανομένου και ΦΠΑ).

Ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 24η Σεπτεμβρίου 2013.

Μελέτη Γ.Π.Σ.

Η μελέτη του Γ.Π.Σ. θα εκπονηθεί σε δύο στάδια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υ.Α.9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209/Δ/7-4-00):

- Το Α΄ στάδιο περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων του Δήμου και τη διατύπωση της κατ’ αρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης της περιοχής.

Υποχρέωση του αναδόχου είναι, σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου και τοπικούς παράγοντες, να προσδιοριστούν με ακρίβεια κλίμακας 1:5000 τα διοικητικά όρια του Δήμου Χερσονήσου, καθώς και των επί μέρους Δημοτικών Ενοτήτων μεταξύ τους (Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες), όπως αυτά έχουν καθοριστεί με τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων επιτροπών και διοικητικών δικαστηρίων, λόγω ανεπάρκειας των υφισταμένων υποβάθρων.

Χρόνος εκπόνησης: 12 μήνες

- Στο Β΄ στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει δύο επιμέρους στάδια, θα γίνει η λεπτομερής επεξεργασία του Γ.Π.Σ., με βάση την πρόταση η οποία θα προκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, καθώς και η εναρμόνιση του εγκεκριμένου και υπό έγκριση Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

Χρόνος εκπόνησης: 10 μήνες, που κατανέμεται ως εξής:

- Β1 Στάδιο: 7 μήνες

- Β2 Στάδιο: 3 μήνες

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό: Τρίτη 24/09/2013, 11.00’

Διαβάστε εδώ λεπτομέρειες για την προκήρυξη του διαγωνισμού

http://www.hersonisos.gr/press-release/press/diakhryxigiagps.html