Η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ απέρριψε την αίτηση αναστολής που είχαν υποβάλει η "Διεθνής Ένωσις Ανώνυμη Ασφαλιστική", ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος, τα μέλη του Δ.Σ. και μέτοχοί της κατά της απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία ανεκλήθη η άδεια λειτουργία της.

Με την ίδια απόφαση της ΤτΕ δεσμεύτηκε το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού της και τέθηκε υπό ασφαλιστική εκκαθάριση για παράβαση διαφόρων διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Η Επιτροπή του ΣτΕ με την υπ αρίθμ. 376/2013 απόφασή της έκρινε ότι η αίτηση της εταιρείας πρέπει να απορριφθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις παραβάσεις και ελλείψεις υπάρχει σημαντικός κίνδυνος κλονισμού της ασφαλιστικής πίστης και διατάραξης της ασφαλιστικής αγοράς και επομένως απειλείται σοβαρή βλάβη του δημοσίου συμφέροντος που δεν επιτρέπει χορήγηση αναστολής.

Δέχθηκε παράλληλα ότι δεν συντρέχει λόγος αναστολής αφού και η ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως δεν είναι προδήλως βάσιμη.

 
news247.gr από ΑΠΕ-ΜΠΕ