Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικο-νομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνο-νται τα εξής όσον αφορά στους εχθρούς- ασθένειες του Αμπελιού:

• Για τη Ευδεμίδα

Στις όψιμες περιοχές, στο δίκτυο παγίδευσης, συνεχίζεται η πτήση του εντόμου.
Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός για τις όψιμες περιοχές (όπως Ανώγεια, κλπ) στις παρακάτω ημερομηνίες:
_ Επιτραπέζια: 8 - 9 Αυγούστου.
_ Σταφιδάμπελα – Οινάμπελα: 9 – 10 Αυγούστου.
Σε αμπέλια που πλησιάζουν στην ωρίμανση να χρησιμοποιηθούν εντομοκτόνα ανά-λογου χρόνου αναμονής για τη συγκομιδή.
Να τηρείται αυστηρά το χρονικό διάστημα από την τελευταία επέμβαση πριν τη συ-γκομιδή που αναγράφεται στην ετικέτα του φαρμάκου.
Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει.
Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

• Για το Ωϊδιο

Οι όψιμες προσβολές ωιδίου στους άξονες και τους μίσχους των σταφυλιών (λίκια) υπο-βαθμίζουν την εμπορική τους αξία.

Συνιστάται συνδυασμένη επέμβαση μόνο σε αμπέλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση.
-Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια που έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών.
- Απαγορεύεται η χρήση μη εγκεκριμένων για την καλλιέργεια φαρμάκων. Σε περί-πτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις στους ελέγχους υπολειμμάτων στα σταφύλια προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις.