Μίσθωση δύο τμημάτων αιγιαλού στην Χρυσή για τοποθέτηση δύο τροχήλατων αναψυκτηρίων. Η δημοπρασία θα γίνει 28-8-2013 ημέρα Τετάρτη

Ακολουθεί η προκήρυξη:

Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης δύο τμημάτων αιγιαλού στη Νήσο Χρυσή προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος με αποκλειστικό σκοπό την τοποθέτηση και λειτουργία δύο τροχήλατων αναψυκτηρίων, ένα σε κάθε παραλία.

Θέση 1η Παραλία «Βουγιού Μάτι» (Νότια παραλία) και

Θέση 2η Παραλία «Πελεγκρίνα» (Βόρεια παραλία)

Τα προς παραχώρηση χρήσεως τμήματα αιγιαλού, περιγράφονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την τοποθέτηση ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ.

Η δημοπρασία είναι φανερή και θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, την 28-8-2013 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 10 π.μ. και ώρα λήξης 10.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής .

Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται για κάθε ένα από τους χώρους το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 16.500,00) για τη θέση «Πελεγκρίνα» και το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων εκατό ευρώ (€ 17.100,00) για τη θέση «Βουγιού Μάτι» . Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης δηλαδή από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31-12-2013.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού ως εγγύηση γραμμάτιο του Τ.Π.Κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, για όποια από τις δυο θέσεις τοποθέτησης και λειτουργίας των τροχήλατων καντινών ενδιαφέρεται και αποκλειστικά για αυτήν αναγραφομένης της θέσεως στον τίτλο της εγγυητικής επιστολής ή του γραμματίου, τούτου υπολογιζόμενου ολόκληρου του χρόνου μίσθωσης δηλαδή μέχρι την 31-12-2013, ως εγγύηση για την συμμετοχή του στη δημοπρασία.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δήμο, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση προσερχόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στα τηλέφωνα (28423)-40371 κ. Μαριδάκη Αρετή.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην προθήκη του Δημοτικού Καταστήματος