Επανεξέταση της εφαρμογής μειωμένου Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμων ζητάει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης, καθώς όπως σημειώνει, κρίνεται αναγκαία για τη νησιωτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, δύο είναι οι βασικοί λόγοι. Αφενός γιατί τα νησιά βρίσκονται αποκομμένα από την ηπειρωτική χώρα και ως εκ τούτου προμηθεύονται προϊόντα από αυτήν σε αυξημένες τιμές, εξαιτίας του κόστους θαλάσσιας μεταφοράς τους και αφετέρου γιατί θα ενισχύσει το εξαγωγικό εμπόριο και τον τουρισμό των περιοχών αυτών.

«Η ενέργεια αυτή», τονίζει ο κ. Κορκίδης, «είναι εφικτή, καθώς οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα καύσιμα στην Ελλάδα είναι κατά πολύ υψηλότεροι των ελαχίστων προβλεπόμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

»Με την εφαρμογή του μέτρου αυτού, θα δημιουργηθούν αφενός ισότιμες συνθήκες για τους καταναλωτές των νησιών με τους αντίστοιχους καταναλωτές της ηπειρωτικής χώρας, αντισταθμίζοντας με τον τρόπο αυτό το επιπρόσθετο κόστος που βαρύνει τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες στις νησιωτικές περιοχές. Επιπλέον, με το μέτρο αυτό δεν πλήττεται η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής κοινοτικής αγοράς αλλά αντίθετα ενισχύεται η διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού».

Κατά τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κατά μέτριο ποσοστό, θα αντισταθμίσει, αφενός το κόστος μεταφοράς με το οποίο επιβαρύνονται οι περιοχές αυτές και αφετέρου θα αποτρέψει την προσέλκυση Ελλήνων καταναλωτών από γείτονες χώρες.

Κατά συνέπεια, εκτιμά πως το προτεινόμενο μέτρο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων στο σύνολο των νησιών της ελληνικής επικράτειας θα μπορέσει να συμβάλει στην αντιμετώπιση των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν, καθιστώντας με τον τρόπο αυτόν τη νησιωτική Ελλάδα «ισότιμη» με την ηπειρωτική χώρα.

Σύμφωνα με το ΕΒΕΠ, η πρόταση των πρατηριούχων-εμπόρων για μείωση του Ε.Φ.Κ. επί των καυσίμων κινητήρων και θέρμανσης στα νησιά μπορεί να ενταχθεί στο συνολικό πλαίσιο της φορολογικής αντιμετώπισης των νησιωτικών περιοχών, αφού τα υγρά καύσιμα επιβαρύνονται, μεταξύ άλλων, με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ανέρχεται σε ποσοστό 23% επί της φορολογητέας αξίας, ενώ για τα νησιά προβλέπεται μειωμένη φορολογία κατά 30%.

Άλλωστε, σημειώνει, η εφαρμογή του μειωμένου αυτού φορολογικού συντελεστή έχει επιτραπεί στην Ελλάδα με την υπ' αριθμ. 96/2003 Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, με την οποία επιπλέον καθορίστηκαν οι ελάχιστοι συντελεστές φορολογίας στα καύσιμα.

in.gr