Αύριο Τρίτη 27 Αυγούστου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, στις 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

B. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση σχεδίου για την 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης και των Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου οικονομικού έτους 2013 και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της ψήφισής του.

2. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας, διάθεσης πίστωσης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Γηροκομείο (Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων) – Ανέγερση διώροφης οικοδομής με υπόγειο», προϋπολογισμού 3.560.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

3. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας, διάθεσης πίστωσης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Λασιθίου ( πρώην Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου) - Βελτιώσεις Κτιριακών Υποδομών», προϋπολογισμού 1.220.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

4. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας & δέσμευσης πίστωσης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΟΤΑΜΙΩΝ», προϋπολογισμού 120.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

5. Έγκριση αποτελέσματος της από 13/8/2013 δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 3Ο YΠΟΕΡΓΟ «Α’ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: (Κατεδαφίσεις – Γενικές εκσκαφές – Λειτουργικές προσαρμογές)» προϋπολογισμού 740.000,00 € με Φ.Π.Α..

6. Ακύρωση της από 18-06-2013 ανοιχτής δημοπρασίας του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Π. Ε. Ηρακλείου (Καθαρισμοί Ποταμών)- Α΄ φάση», προϋπολογισμού 750.000,00 € με Φ.Π.Α.
.
7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακαίνιση και αλλαγή χρήσης Μ.Υ.Η.Σ. Αγιάς».

8. Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες εφαρμογής των πειραματικών - συγκριτικών εργασιών δακοκτονίας κατά την τρέχουσα δακική περίοδο της Π. Ε. Χανίων.

9. Έγκριση παράτασης μίσθωσης του ακινήτου όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων.

10. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π. Ε. Λασιθίου στο Γ’ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου-Μεταβατική έδρα Λασιθίου (δικάσιμος 04/02/2014) κατά την συζήτηση των αγωγών Φαζού Δημητρίου, Τυράκη Μαρίας κ.α..

11. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π. Ε. Λασιθίου στο Α’ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου-Μεταβατική έδρα Λασιθίου (δικάσιμος 01/10/2013) κατά την συζήτηση της αγωγής Δολαψάκη Αναστασίας.

12. Έγκριση δαπάνης ποσού (640,51) ευρώ με το ΦΠΑ 23%, και την απευθείας προμήθεια ενός κλιματιστικού για τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Λασιθίου.

13. Άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης του ΙΚΑ.

14. Καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με το Π.Δ. 410/88 στην πρώην υπάλληλο της Περιφέρειας Κρήτης κ. Λουλάκη Ελευθερία.

15. Έγκριση σύναψης σύμβασης με απ΄ ευθείας ανάθεση για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου, Επιτροπών και Ημερίδων.

16. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της Διακήρυξης για την επανεκτύπωση διαφημιστικού υλικού στα πλαίσια του προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κρήτης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.195,20 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού.

17. Κατακύρωση ή μη του ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στον Εθνικό Οδικό Δίκτυο Κρήτης.

18. Διάθεση πίστωσης 3.000 ευρώ για τη μετάβαση και διαμονή 2 (δύο) υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλες από 6 έως 11 Οκτωβρίου 2013 στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην 11η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων.

19. Έγκριση μετακινήσεων.