Οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία «τακτοποίησης» με τον προηγούμενο νόμο 4014/2011 θα πρέπει να υπαχθούν και στον νέο νόμο 4178/2013.

Αυτό γίνεται σαφές σε εγκύκλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδόθηκε λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία έκρινε ως αντισυνταγματικό τον Ν. 4014/2011.

Οπως αναφέρει το «Βήμα», στον νέο νόμο πρέπει να υπαχθούν και όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις. Όπως διευκρινίζει το ΥΠΕΚΑ, ως εκκρεμείς νοούνται οι πράξεις υπαγωγής για τις οποίες είτε δεν έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου είτε δεν έχουν υποβληθεί στο πληροφορικό σύστημα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και σχέδια.

Μάλιστα, εφόσον απαιτηθεί η έκδοση βεβαίωσης πράξης υπαγωγής για την υποβολή σε δημόσια αρχή ή η έκδοση βεβαίωσης για δικαιοπραξία, για την έκδοσή τους απαιτείται προηγούμενη μεταφορά των στοιχείων των δηλώσεων στις διατάξεις του 4178/13.

Το αίτημα για τη μεταφορά των στοιχείων στις νέες ρυθμίσεις, μπορεί να υποβάλλεται ως την καταληκτική ημερομηνία του νέου νόμου δηλαδή έως τις 6 Φεβρουαρίου 2015.

Σε περίπτωση που η διαδικασία υπαγωγής έχει ολοκληρωθεί με τον Ν. 4014/2011 και από τη μεταφορά των στοιχείων στον νέο νόμο το πρόστιμο που υπολογίζεται είναι μικρότερο, η διαφορά δεν επιστρέφεται.

Ωστόσο, σε περίπτωση που η υπαγωγή δεν είχε ολοκληρωθεί με τον Ν. 4014/2011 και με τον Ν. 4178/2013 το πρόστιμο είναι μικρότερο, οι προς καταβολή επόμενες δόσεις (το συνολικό ποσό που υπολείπεται) αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το νέο υπολογισμό του προστίμου.

newpost.gr